25. travanj 2012.

AZNT upozorava na poštivanje pravila o državnim potporama

lider.media
lider.media

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nema primjedbi na prijedlog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

No, AZTN je naglasila kako je u primjeni Tarifnoga sustava potrebno poštivati pravila o državnim potporama jer se njime predviđa isplata poticajne cijene koju operator tržišta plaća za isporučenu električnu energiju dobivenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracije, što bi moglo predstavljati državnu potporu.

Naime, prijedlog Tarifnog sustava temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene i rekonstrukcije, te održavanja postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, te razumnom povratu sredstava od investicije. On utvrđuje tarifne stavke i visinu tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz takvih postrojenje, a prema prijedlogu Tarifnog sustava, pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju takve energije.

Međutim, navodi AZNT iz Tarifnog sustava nisu razvidni uvjeti i kriteriji dodjele poticajne cijene, zbog čega bi se mogla dovesti u pitanje ispravnost obračuna poticajne cijene, a samim time i zakonitost državne potpore.- Agencija upućuje Ministarstvo gospodarstva da donese odgovarajuću odluku ili izradi poseban program koji će sadržavati kriterije za dodjelu operativnih potpora za obnovljive izvore energije i kogeneraciju sukladno Odluci o objavljivanju državnih potpora za zaštitu okoliša - stoji u priopćenju.Spomenuta odluka predviđa dodjelu operativnih potpora za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (vjetar, solarna energija, geotermalna energija, energija plimnih valova, energiju biomase i slično) za pojedinačne poduzetnike, a potpore pokrivaju razliku između troška proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i tržišne cijene konvencionalnog oblika energije, radi dalje prodaje na tržištu kao i u svrhu vlastite potrošnje pojedinog poduzetnika.

Agencija napominje kako je Hrvatska preuzela obvezu izraditi popis postojećih državnih potpora, koje će se dodjeljivati i nakon pristupanja u Europsku uniju.- Stoga je osobito važno da predviđene mjere poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, budu u potpunosti sukladne s naprijed navedenim pravilima za dodjelu državnih potpora - kažu u AZTN-u.