24. travanj 2015.

Fina: Odobrena 6.372 zahtjeva za otpis duga

U Registru otpisa duga na današnji dan evidentirano je 10.075 zahtjeva građana od čega su 6.372 odobrena, objavila je danas Financijska agencija (Fina).

Zahtjevi se uglavnom odnose za dužnike koji spadaju u kategoriju A, koji su ih mogli podnositi od 2. veljače, dok se 456 zahtjeva odnosi na kategoriju dužnika B, od čega je 334 odobrenih, a ti su dužnici zahtjeve mogli početi predavati od 3. travnja.

U kategoriju A ulaze dužnici koji su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi, poput zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine.

U kategoriji B su dužnici čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500 kuna za samca ili 1.250 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, niti imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, kao niti oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji ili depozit u kreditnoj uniji.

Iz Fine navode i da su od 2. veljače do petka, 24. travnja u podne, na šalterima u svim Fininim poslovnicama izdana ukupno 30.934 pregleda duga, a na internetskoj aplikaciji otpis duga - javna objava registriralo se 24.273 građana koji su provjerili zadovoljavaju li kriterije glede prihvatljive vrste duga.

Najviše pregleda duga izdano je u poslovnim jedinicama Fine u Zagrebu, 6.026. Slijede Split s 3.334 izdana pregleda duga, Bjelovar 3.148, Osijek 2.655, Rijeka 2.005 te Slavonski Brod s 1.423 pregleda duga.

Najmanji broj pregleda duga izdan je u Dubrovniku, 215, potom u Gospiću 292, Šibeniku 430, Vukovaru 485, Požegi 515 i dr.

Pregled duga je dokument koji sadrži sve relevantne podatke o dužniku i njegovom dugu (podatke o vjerovniku/cima, o iznosu glavnice duga, trajanju blokade i dr.), sve sa stanjem na dan 30. rujna 2014. godine.

Pregled duga izdaje se građanima/dužnicima iz obje prihvatljive kategorije (A i B), koji prema kriteriju visine i vrste duga mogu podnijeti zahtjev za otpust/otpis duga ili odgodu ovrhe.

Vlada je sredinom siječnja usvojila, a potom sa pojednim vjerovnicima, potpisala sporazume o otpisu dugova najugroženijim građanima koji duguju kumulativno do 35.000 kuna, a koji nemaju novca ni imovine kojim bi ga vratili. Dugovi se otpisuju za građane koji su blokirani duže od godinu dana najviše do 35.000 kuna, od čega do 25.000 kuna duga prema državnim poduzećima te do 10.000 kuna prema bankama, teleoperaterima i ostalim vjerovnicima.