21. studeni 2012.

Vlada o podmirenju poreznog duga nekretninama

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedloge izmjena Zakona o proračunu i Općeg poreznog zakona u kojima se razjašnjavaju, kako je rekao ministar financija Slavko Linić, neke nejasnoće i jasnije reguliraju pravila.

Velik dio izmjena Zakona o proračunu zahvaća zapravo prema ovlastima lokalne uprave i samouprave. Tako izmjene i dopune nalažu suglasnost Ministarstva financija pri predlaganju zakona, drugih propisa i akata planiranja u kojima se propisuju odredbe namjenskog korištenja prihoda, vezuju privremeno financiranje uz rashode izvršene u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, sprječavaju neograničene primjene privremene obustave izvršenja pojedinih rashoda i izdataka i uvode rok od 45 dana za donošenje privremenih mjera za uravnoteženje proračuna, uvode više fleksibilnosti u izvršenju vlastitih prihoda, ovlašćuju ministra financija za zaduživanja u tekućoj fiskalnoj godini za zaduženja koja dolaze na naplatu u sljedećoj, utvrđuju pravila kratkoročnog zaduživanja lokalne uprave i samouprave te unaprjeđuju pravni okvir za korištenje fondova EU dostupnih nakon stupanja u članstvo.

U prijedlogu izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona Vlada je uvela mogućnost zakonskog prijeboja dospjelog potraživanja poreznog dužnika prema državnom proračunu u visini njegovog poreznog duga. Osim toga, uslijed uvjeta visoke nelikividnosti Vlada će na prijedlog ministra moći donijeti odluku o podmirenju poreznog duga ustupanjem nekretnina. Ukida se i odgoda naplate poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa, kao i naplate poreznog duga u slučaju pokretanja upravnog spora. Isto tako, svi obveznici PDV-a, ne samo oni čija je godišnja vrijednost dobara i obavljenih usluga veća od 800 tisuća kuna, morat će izmjenama podnositi poreznu prijavu elektroničkim putem. Proces zastare pažljivije je definiran, pa sada počinje teći tek u trenutku kada porezno tijelo utvrdi protupravno ponašanje. 

O otpisu ili prodaji poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe i u stečajnom postupku odlučivat će čelnik tijela, osim u slučajevima kad se radi o više od deet milijuna kuna što će potpasti u nadležnost ministra financija. Otpis dugova koji se ne mogu naplatiti proširen je na dva slučaja: sklapanje predstečajne nagodbe i na slučaj donošenja pravomoćnog rješenja o brisanju iz sudskog registra, a ne postoji osiguranje dug po osnovi poreznog jamstva.