13. svibanj 2015.

Zašto država "silom" od poduzetnika radi administrativnog djelatnika?

Ubi me prejaka evidencija! Ta parafraza najpoznatije Miljkovićeve pjesme u bespućima hrvatske birokracije postaje realnost. Propisi, akti, naputci… mijenjanju se na dnevnoj bazi i poduzetnici ih trebaju pratiti s napetošću slijetanja na Mjesec. Ako ne uspiju održati korak – kazna!

Ovisno o prekršaju, između tisuću i stotinu tisuća kuna. Okej, prema podacima Ministarstva financija velike/česte kazne očito nisu običaj – od lanjskih 622 milijuna kuna ukupno naplaćenih kazni i upravnih mjera (i građanima i poduzećima) kazne za porezne i druge prekršaje trgovačkih društava iznosile su oko 42 milijuna (u rubrici ‘ostale kazne‘, što god to bilo, još je 138 milijuna). S obzirom na to da nije riječ o senzacionalnom iznosu koji u vidljivijoj mjeri spašava proračun (osim ako kazne nisu skrivene po još nekim ‘rubrikama‘), represija je aparata, u zemlji u kojoj bi se realni sektor trebao čuvati s ljubavlju Maloga princa prema ruži, potpuna enigma.

Marija Zuber, savjetnica u časopisu Računovodstvo i financije, izdvojila je samo nekoliko novijih izmjena propisa u tri područja: PDV, doprinosi/dohodak i radno pravo. Sve su izmjene poduzetnicima zagorčale život. Od obračuna i evidentiranja PDV-a, s izmijenjenim i dodanim obrascima, preko proširenih obveza u ispunjavanju JOPPD obrazaca (za koje gotovo treba zaposliti novu osobu koja će raditi samo na tome zadatku) do novoga pravilnika o vođenju evidencije o radnicima koji poduzetnicima povećava broj podataka, skraćuje rokove upisivanja i produljuje vrijeme čuvanja svih evidencija. I sve to u eri e-svega! 

O ovoj temi je pisala Gordana Gelenčer u tjedniku Lider od 8. svibnja, a mi vam donosimo neke od novouvedenih ili izmijenjenih obveznih evidencija.

PDV

- 1. siječnja 2015. izmijenjen je mjesečni odnosno tromjesečni obrazac PDV, a uveden je i dodatni obrazac koji sastavljaju tuzemni porezni obveznici koji su prenosili poreznu obvezu na stjecatelja u tuzemstvu (obrazac PPO), zbog čega je trebalo prilagoditi knjige ulaznih i izlaznih računa kao obvezne PDV evidencije

- Od 2015. ukinuta je obveza sastavljanja godišnjeg obračuna PDV-a na obrascu PDV-K; time nije ukinuta obveza - sve obveze sastavljanja konačnog obračuna poduzetnici imaju i dalje, ali ih moraju obaviti ranije i uključiti u PDV obrazac koji se podnosi do 20. siječnja

KAZNE: novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik od 2000 do 500.000 kuna ako knjigovodstvo ne osigurava sve podatke u vezi s obračunom i plaćanjem PDV-a; ako poduzetnik ne podnese ili ne podnese u propisanome roku prijavu PDV-a i prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze odgovorna osoba pravne osobe kaznit će se iznosom od 1000 do 50.000 kuna 

Dohodak/doprinosi

- Od 1. siječnja 2014. uvedena je obveza izvještavanja o isplaćenim oporezivim i neoporezivim primicima svake fizičke osobe, o obračunanim i plaćenim doprinosima za obvezna osiguranja i o obračunanom i plaćenom porezu na dohodak i prirezu na obrascu JOPPD (Jedinstveni obrazac o primicima, porezu na dohodak i o doprinosima); na obrascu se prikupljaju podaci razvrstani u 37 obilježja fizičke osobe, a za pravilno iskazivanje podataka nužno je korištenje 12 različitih šifrarnika

- Od 1. siječnja 2015. obveze iskazivanja podataka u obrascu JOPPD još se proširuju - traže se detaljniji podaci o troškovima službenih putovanja i o nekim neoporezivim primicima: po osobama se iskazuju podaci o plaćenim hotelskim računima, o plaćenoj cestarini, prijevoznim kartama

- Od 1. siječnja 2015. uvedena je obveza posebnog označavanja platnih naloga za isplatu neto primitaka po osnovi naknade za bolovanje na teret HZZO-a, neto primitaka po osnovi mirovine, dohotka od imovinskih prava, od osiguranja, od kapitala, od osiguranja te primitaka od drugog dohotka koji ne podliježu obvezi plaćanja doprinosa; od 1. srpnja 2015. obveza se označavanja još proširuje: uvodi se označavanje platnih naloga kojima se isplaćuju primici po osnovi drugog dohotka koji podliježe plaćanju doprinosa

KAZNE:  novčanom kaznom od 2000 do 50.000 kuna kaznit će se za prekršaj  pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne dostave ili ne dostave u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu (obrazac JOPPD), a odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 20.000 kuna

Radno pravo

- Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine od 1. srpnja 2015. uvodi jedinstvene obrasce na kojima poslodavac informira radnika o tome kako mu je utvrđeno pravo na plaću, naknadu plaće ili na otpremninu (dosad ih je svatko prilagođavao svojim potrebama); to znači da do propisanog roka trebaju prilagoditi računalne programe za obračun plaća kako bi tražene podatke mogli uklopiti u propisane obrasce

 - Od 28. ožujka 2015. na snazi je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima kojim se propisuju podaci koje je poslodavac dužan voditi u tri zasebne evidencije: o zaposlenim radnicima, o drugim radno angažiranim osobama koje nisu zaposlenici i o radnom vremenu zaposlenih radnika; novim se Pravilnikom povećava broj podataka, skraćuju rokovi upisivanja podataka i produljuju rokovi čuvanja svih evidencija

KAZNE:  novčana kazna za poslodavca pravnu osobu koji ne vodi propisane evidencije ili ih ne vodi na propisani način kazna može iznositi od 61.000 do 100.000 kuna, a za poslodavca fizičku osobu i za odgovornu osobnu u pravnoj osobi od 7000 do 10.000 kuna