06. siječanj 2019.

Marija Zuber - Doprinosi 2019.: Financijsko opterećenje poslodavca samo 0,7 posto manje

Prema izmijenjenom Zakonu o doprinosima od 1. siječnja 2019. godine ukidaju se dva doprinosa koji su se do 31. prosinca 2018. obračunavali i plaćali kao doprinosi na plaću, odnosno osnovicu osiguranja. Obveza plaćanja doprinosa za ove namjene ukida se za sve osobe osigurane od rizika nezaposlenosti i za osobe osigurane u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja, što uključuje osiguranike osigurane po osnovi radnog odnosa (radnici) i samozaposlene osobe (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i šumoposjednici i dr.). Za radnike je do 31. prosinca 2018. godine obveznik plaćanja ovih doprinosa poslodavac (jer su propisani kao doprinosi na plaću), a za samozaposlene osobe oni sami za svoje osobno osiguranje. Svima njima se od 1. siječnja 2019. ukida obveza plaćanja ta dva doprinosa.

Što se mijenja

Ukidanje doprinosa za zapošljavanje neće utjecati na opseg prava koja dosadašnji osiguranici u sustavu osiguranja od rizika nezaposlenosti ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prava će i nadalje ostvarivati, s tim da su od 1. siječnja 2019. godine ukinute odredbe propisa kojima su uređena prava za vrijeme nezaposlenosti, a prema kojima je za samozaposlene osobe ostvarivanje prava na novčanu naknadu bilo uvjetovano plaćenim doprinosima.

Prava po osnovi zaštite zdravlja na radu i do sada su se ostvarivala u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja, što se nastavlja i u 2019. godini, ali bez plaćanja posebnog doprinosa za tu namjenu. Izdaci sustava javnog zdravstva povezani s ozljedama na radu i profesionalnim oboljenjima financirat će se iz doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Od 1. siječnja neće se plaćati doprinosi za nezaposlene i ozljede na radu, ali se zato povećava doprinos za zdravstvo. Također, ukinute su odredbe propisa prema kojima je za samozaposlene osobe ostvarivanje prava na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti bilo uvjetovano plaćenim doprinosima

Zbog tih se razloga te zbog potrebe saniranja financijskih gubitaka u sustavu javnog zdravstva, stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s dosadašnjih 15 na 16,5 posto. Promjenama vrsta i stopa obveznih doprinosa smanjuje se ukupno financijsko opterećenje obveznika doprinosa s dosadašnjih 37,2 posto iz plaće i na plaću, odnosno propisana osnovica osiguranja na 36,5 posto, tj. za 0,7 postotnih bodova. Iako se time smanjuju troškovi rada za poslodavca, bez izravnih fiskalnih učinaka na bruto i neto plaću radnika, očekuje se da će poslodavci sve ili barem dio fiskalnih ušteda usmjeriti u povećanje plaća radnicima i/ili isplatu drugih primitaka po osnovi radnog odnosa.

JOPPD ostaje isti

Nisu izmijenjene stope doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje. Ti se doprinosi obračunavaju i plaćaju iz bruto plaće, po stopi od 20 posto, s tim da se za osiguranike osigurane u sustavu mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje doprinos obračunan po stopi od 15 posto uplaćuje u prvi, a pet posto u drugi mirovinski stup.

>>>Marija Zuber: Neoporeziva otpremnina zasad iznosi najmanje 8000 kn, ali nije obvezna

Izmijenjene stope obveznih doprinosa počet će se primjenjivati pri isplati plaće, odnosno plaćanju doprinosa na propisanu osnovicu za razdoblje provedeno u osiguranju od 1. siječnja 2019. godine. To praktično znači da će poslodavci tek pri isplati plaće za siječanj 2019., koja se u pravilu isplaćuje u veljači, primijeniti nove stope doprinosa.

Neće se mijenjati rubrike na stranici B formulara JOPPD, već se i dalje zadržavaju polja predviđena za iskazivanje doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i doprinosa za zapošljavanje. Naime, prema Zakonu o doprinosima, obveza doprinosa određuje se prema propisima koji su bili na snazi u razdoblju na koje se odnosi obveza pa će se u slučaju naknadnih isplata primitaka za 2018. i prethodne godine, i dalje plaćati i obračunavati i ova dva doprinosa (npr. pri isplati bonusa i drugih stimulativnih plaća za 2018. i prijašnje godine, pri isplati oporezivih otpremnina bivšim radnicima kojima je radni odnos prestao prije 1. siječnja 2019. godine i dr.).

Honorarci po starom

Povećanje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje koji se plaća na plaću, odnosno na osnovicu osiguranja, neće utjecati na stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje koja se plaća na primitke od drugog dohotka. Primici od drugog dohotka i dalje podliježu obveznim doprinosima prema stopama koje su bile na snazi u 2018. godini. Za te se primitke ne povećava stopa zdravstvenog doprinosa pa i u 2019. godini iznosi 7,5 posto. Iz primitaka od drugog dohotka plaća se doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10 posto.

Osobe koje ostvaruju primitke od drugog dohotka nisu po toj osnovi osigurane od rizika ozljede na radu i od rizika nezaposlenosti. Na te se primitke ni do sada nije plaćao doprinos pa za njih nema promjene u vrstama i stopama obveznih doprinosa.