06. kolovoz 2019.

Marija Zuber: Obvezan je ulazak u sustav PDV-a cijelu 2019. premaši li se prag od 300.000 kuna

Tko god i kad god tijekom godine isporuči dobra i usluge vrjednije od tristo tisuća kuna, postaje obveznik PDV-a. Dužan je o tome u roku od petnaest dana obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem obrasca P-PDV

Uposljednjih više od dvadeset godina, otkako je uvedeno oporezivanje prometa dobara i usluga porezom na dodanu vrijednost, prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a u nekoliko se navrata povećavao, ali sve do 2019. prelazak tog praga na poduzetnika je porezno utjecao tek od 1. siječnja porezne godine koja je slijedila nakon godine u kojoj je bio premašen propisani prag.

Regulativa se promijenila 1. siječnja 2019., stoga i poduzetnik koji tijekom godine premaši prag po sili zakona postaje obveznik od prvoga dana sljedećeg mjeseca. Naprimjer, ako u srpnju 2019., računajući isporuke dobara i usluga obavljene od 1. siječnja 2019. do nekog datuma u srpnju, vrijednost isporuka premaši tristo tisuća kuna, poduzetnik po sili zakona od 1. kolovoza 2019. postaje obveznik PDV-a i dužan je o tome u petnaest dana, tj. do 16. kolovoza (jer je 15. kolovoza blagdan) obavijestiti Poreznu upravu podnošenjem obrasca P-PDV.

Pravila i obveze

Ta se obveza odnosi na sve pravne osobe neovisno o pravnom obliku njihova organiziranja i na fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti s obilježjima samostalnosti, trajnosti i namjere ostvarivanja prihoda. U vrijednost oporezivih isporuka od tristo tisuća kuna uključuju se obavljene isporuke dobara i usluga, i to neovisno o tome jesu li i naplaćene.

Uključuju se naknade za dobra i usluge koje su oporezive PDV-om (prijenos prava smatra se obavljenom uslugom) i oslobođene isporuke, a ne uključuju se isporuke koje su oslobođene PDV-a (npr. ne uključuje se nastava koju privatno održavaju nastavnici, obavljanje medicinske njege u sklopu bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima).

Za fizičke osobe koje svoje isporuke naplaćuju primitkom koji se oporezuje kao drugi dohodak vrijednost obavljenih isporuka određuje se u odnosu na bruto primitak koji uključuje doprinose iz primitka, porez na dohodak, prirez i neto svotu koju isplatitelj nakon odbitka propisanih javnih davanja isplaćuje fizičkoj osobi.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koji su propisani kao obveza isplatitelja nisu sastavni dio bruto naknade. Iako obrazac P-PDV treba podnijeti u roku od petnaest dana, pravna ili fizička osoba koja je, primjerice, u srpnju premašila prag oporezivih isporuka dužna je već od 1. kolovoza ponašati se kao obveznica PDV-a. To znači da za isporuke obavljene od 1. kolovoza mora izdavati račune sa zaračunanim PDV-om.

Fakturira li nakon ulaska u sustav PDV-a isporuku obavljenu prije toga datuma, na nju nema pravo zaračunati PDV iako račun ispostavlja nakon što je već postala obveznica PDV-a. Dakle, mjerodavno je kad je obavljena isporuka dobra i/ili usluge, a ne datum izdavanja računa.

Razlike u oporezivanju dohotka

Pravo na pretporez novi porezni obveznik ostvaruje na temelju primljenih isporuka za nabave od dana kad je postao obveznik PDV-a, u opisanom primjeru za nabave od 1. kolovoza nadalje, s tim da su uvjeti za odbitak pretporeza kumulativni – primljena isporuka i primljeni račun.

Novi obveznik PDV-a ima pravo i na naknadno priznavanje dijela pretporeza na dugotrajnu imovinu za koju od datuma nabave nije proteklo više od pet godina, a za nekretnine deset godina i na zatečene zalihe dobara nabavljene prije ulaska u sustav PDV-a, uz uvjet da su zalihe namijenjene obavljaju oporezivih isporuka.

Ulazak u sustav PDV-a uključuje i obvezu sastavljanja mjesečnih odnosno tromjesečnih obračuna PDV-a na propisanom obrascu PDV-a koji se Poreznoj upravi dostavlja u sklopu elektroničkog sustava ePorezna u roku od dvadeset dana nakon isteka mjeseca odnosno tromjesečja za koje se obračun podnosi.

Porezni obveznik može izabrati hoće li PDV obračunavati prema izdanim ili naplaćenim računima. Obrtnicima i poljoprivrednicima koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu prelazak praga od tristo tisuća kuna mijenja način oporezivanja dohotka.

Nakon što prijeđu prag, od prvoga dana sljedećeg mjeseca za preostali dio godine više ne mogu porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu, nego moraju voditi poslovne knjige i istekom porezne godine, za preostali dio fiskalne godine, podnijeti prijavu poreza na dohodak.

Fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od drugog dohotka obvezan ulazak u sustav PDV-a ne utječe na način oporezivanja dohotka – one i dalje porez plaćaju kao porez po odbitku na temelju obračuna koji sastavlja isplatitelj drugog dohotka.

ULAZAK OBVEZAN STALNO, IZLAZAK NIJE Iznimka stiže s likvidacijom Ulazak u sustav PDV-a prema propisanim je uvjetima obvezan tijekom fiskalne godine, ali izlazak nije, osim ako se likvidira djelatnost. Za izlazak iz sustava treba pričekati kraj porezne godine. Samo oni obveznici PDV-a kojima vrijednost oporezivih isporuka tijekom cijele 2019. ne premaši tristo tisuća kuna mogu do 15. siječnja 2020. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a i od 1. siječnja 2020. izići iz sustava.