Korona i biznis
27. siječanj 2019.

Marija Zuber: Porezna će većinu podataka prikupljati iz obrasca JOPPD 

S početkom godine ukinulo se nekoliko evidencija o pojedinim vrstama dohodaka koje su poslodavci do sada morali ispunjavati i dostavljati Poreznoj upravi. Smanjenje i pojednostavnjenje administrativnih obveza isplatitelja dobrodošlo je rasterećenje poslodavaca. Nije mnogo, ali veseli.

Najnovijim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak (NN, br. 1/19.), koje su na snazi od 3. siječnja 2019., radi pojednostavnjenja i smanjenja administrativnih obveza isplatitelja ukinute su neke evidencije koje su isplatitelji određenih vrsta dohodaka do sada bili obvezni voditi.

Poslodavci više nemaju obvezu voditi podatke o isplaćenoj plaći na obrascu IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu. Obveza prestaje za isplate počevši od 1. siječnja 2019., neovisno o tome na koji se mjesec odnosi isplaćeni primitak plaće i mirovine. Za one evidencije koje nisu ukinute nema promjena u obuhvatu podataka koji se vode, a ni u rokovima evidentiranja i dostavljanja podataka.

Ukinut IP, ostaje IP-1

Ukinuta je obveza poslodavaca da nakon isteka godine radnicima dostavljaju IP obrasce s podacima o plaćama/mirovinama koje su im isplaćene u pojedinim mjesecima prethodne kalendarske godine. Obveza ipak vrijedi za 2018. pa su poslodavci dužni do 31. siječnja 2019. radnicima i bivšim radnicima dostaviti obrazac IP za prethodnu poreznu godinu s podacima o isplaćenoj plaći, obustavljenim doprinosima iz plaće, porezu na dohodak i prirezu i neto primitku ako je isplaćen. U obrascu IP treba iskazati podatke i za mjesece u kojima neto plaća nije isplaćena.

Ukidanjem obrasca IP nije anulirana obveza poslodavaca da radniku ispostave potvrdu o isplaćenoj plaći i naknadi plaće na obrascu IP-1 čiji je sadržaj uređen podzakonskim aktima Zakona o radu. Obveze poslodavaca uređene propisima radnog prava nisu izmijenjene. Poslodavac je dužan u roku od 15 dana od isplate radniku uručiti obračun isplaćene plaće, naknade plaće i otpremnine. Taj obračun sadržava i podatke o doprinosima iz plaće te o iskorištenom osobnom odbitku, porezu i prirezu.

Ukinut je i obrazac DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada. Njega poslodavci ni dosad nisu morali voditi ako su u drugim analitičkim evidencijama osiguravali podatke o isplatama plaće prema tempu (po datumima) kako bi se pratio pravilan obračun poreza na dohodak uz primjenu jednoga mjesečnog osobnog odbitka i mjesečne porezne tarife. Poslodavci koji su do sada vodili podatke u DNR obrascu više nemaju tu obvezu, ali i dalje se moraju brinuti za kumulativni obračun poreza na dohodak iz primitaka isplaćenih u istome mjesecu.

Nema više ni PDMO-a

Više nema obveze dostavljanja obrasca PDMO – Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – jer je od 1. siječnja 2019. ukinut dohodak od osiguranja. Primici ostvareni po osnovi životnog osiguranja s obilježjem štednje i primici iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja za koje je u razdoblju štednje iskorištena porezna olakšica u Hrvatskoj više se ne oporezuju. Te novine izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak primjenjuju se na sve isplate takvih primitaka obavljene od 1. siječnja 2019., pa je dostavljanje obrasca za 2018. nepotrebno. Ipak, na stranicama Porezne uprave još stoji obavijest kojom se poslodavci i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koji su tijekom 2018. radnicima odnosno sebi uplatili do 6000 kuna neoporezive premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje, pozivaju da do 28. veljače 2019. dostave podatke o uplaćenim premijama na obrascu PDMO.

Na izričit zahtjev

Isplatitelji drugog dohotka i dalje su obvezni poreznim obveznicima do 31. siječnja tekuće godine dostaviti potvrdu o drugom dohotku isplaćenom u prethodnoj godini, na obrascu Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu. Za isplate obavljene tijekom 2018. potvrdu treba dostaviti do 31. siječnja 2019. Primateljima drugog dohotka koji se smatra godišnjim dohotkom potvrdu će trebati dostaviti i za ovu godinu.

Za 2018. potvrdu treba dostaviti i radnicima koji su radili na povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi od čije je bruto zarade poslodavac ustezao 24 posto poreza na dohodak. Kako je od ove godine taj oblik dohotka klasificiran kao konačni dohodak, uz paralelno snižavanje stope poreza na 12 posto, za tekuću 2019. za taj se dohodak potvrda više neće dostavljati.

Za isplaćene dohotke koji se smatraju konačnima, a od kojih je isplatitelj obustavljao porez na dohodak po odbitku, isplatitelji nisu obvezni poreznom obvezniku dostavljati potvrdu o dohotku isplaćenom na godišnjoj razini osim na izričit zahtjev.

Porezna će uprava podatke o isplaćenom dohotku i o tijekom godine iskorištenom osobnom odbitku te obračunanom i plaćenom porezu na dohodak prikupljati iz obrasca JOPPD koji isplatitelji dohodaka, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa (osim onih kojima se obveza doprinosa utvrđuje rješenjem Porezne uprave), a u propisanim slučajevima i sami porezni obveznici, tijekom godine dostavljaju Poreznoj upravi.