09. srpanj 2019.

Marija Zuber: Prigovor na privremeno porezno rješenje treba podnijeti do 31. srpnja

Smatra li porezni obveznik da mu je nezakonito uskraćeno pravo na, primjerice, osobni odbitak za uzdržavanog člana, što donosi najviše prijepora u rješenjima godišnjih poreznih obveza na dohodak koja ovih dana stižu na adrese građana, može podnijeti prigovor Poreznoj upravi

Ovih dana na adrese građana pristižu privremena porezna rješenja o godišnjoj obvezi poreza na dohodak za 2018. Za većinu građana Porezna uprava je na temelju podataka kojima raspolaže sastavila godišnji obračun poreza i utvrdila kumulativnu godišnju obvezu poreza za dvije vrste dohodaka: za dohodak od nesamostalnog rada u koji se ubrajaju plaće i mirovne i za drugi dohodak koji porezni obveznici ostvaruju radom izvan radnog odnosa, bilo kao naknadu za rad u nadzornim odborima i drugim tijelima, od autorskih naknada, od umjetničkih honorara i dr.

Stjecatelji godišnjeg dohotka imaju pravo na osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka za sebe i za uzdržavanu djecu, supružnika i roditelje koji lani nisu ostvarili primitke veće od 15 tisuća kuna te pravo na uvećanje osobnog odbitka na osnovi svoje invalidnosti i/ili invalidnosti uzdržavanih članova obitelji.

Godišnja porezna obveza utvrđuje se uz primjenu godišnje porezne tarife, zbrojeno za sva tri izvora godišnjeg dohotka, ali uz pravo na umanjenje porezne osnovice za osobni odbitak.

Pravila i rokovi

Prema poreznoj tarifi koja se primjenjuje za 2018., godišnja porezna osnovica do 210 tisuća kuna oporezuje se stopom od 24%, a razlika iznad toga iznosa stopom od 36%, uvećano za pripadajući prirez.

Poreznim obveznicima koji su ostvarili dohodak od mirovine priznaje se pravo na osobni odbitak na ukupnu svotu godišnjeg dohotka, a porezna obveza iz mirovine utvrđuje se uz umanjenje za 50 posto dijela godišnje porezne obveze razmjerno udjelu mirovine u ukupnom godišnjem dohotku.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2019. kojima je izmijenjana porezna tarifa porezni će obveznici osjetiti tek pri utvrđivanju godišnje porezne obveze za 2019. Poreznim obveznicima koji su 2018. predujmom platili manji iznos poreza na dohodak nego što proizlazi iz godišnjeg obračuna rješenjem se utvrđuje razlika za uplatu i obratno, oni koji su predujmovima preplatili godišnju poreznu obvezu utvrđuje se razlika za povrat.

Rješenje koje je Porezna uprava sastavila po službenoj dužnosti na temelju podataka kojima je raspolagala smatra se privremenim poreznim rješenjem na koje porezni obveznik može uložiti prigovor. Prigovor može uložiti ako smatra da mu je pogrešno utvrđena godišnja porezna obveza zbog netočnih podataka o dohotku, plaćenom porezu i/ili olakšicama i/ili zbog pogrešne primjene poreznog propisa.

Naprimjer, ako porezni obveznik nije tijekom godine iskoristio ukupno pravo na osobni odbitak za sebe, uzdržavanu djecu i/ili članove obitelji, ima to pravo u godišnjem obračunu. Porezno tijelo priznat će mu pravo samo za one članove/djecu koji su upisani u PK karticu, i to samo za razdoblje u kojemu su na PK kartici navedeni kao uzdržavana djeca/članovi.

Ako je porezni obveznik imao interesa ostvariti porezna prava koja nisu upisana u PK karticu, trebao je do kraja veljače 2019. podnijeti obrazac ZPP-DOH i zatražiti priznavanje neiskorištenih poreznih prava. Ako je to učinio, a Porezna uprava mu ih nije priznala, ima pravo podnijeti prigovor na rješenje. No ako nije u propisanom roku podnio obrazac ZPP-DOH, prigovor mu neće biti prihvaćen.

Jednako je u slučaju kad porezni obveznik s prebivalištem na području prve skupine područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti nije tijekom godine koristio umanjenje poreza za 50 posto. Da bi mu Porezna uprava priznala pravo na umanjenje godišnje porezne obveze, taj podatak mora biti u PK kartici ili na podnesenom obrascu ZPP-DOH.

Drukčije za 2019.

U praksi je najviše prijepora u vezi s uzdržavanom djecom i članovima obitelji. Ostvari li dijete odnosno drugi uzdržavani član tijekom godine primitak veći od 15 tisuća kuna, porezni obveznik za tu osobu za cijelu godinu gubi pravo na poreznu olakšicu.

U 15 tisuća kuna zbrajaju se neoporezivi i oporezivi bruto primici, osim onih za koje je poreznim propisom određeno isključivanje (dječji doplatak, socijalne potpore i drugo). Stipendije za školovanje primljene tijekom 2018. uključuju se u limit od 15 tisuća kuna, a tek ove godine neće utjecati na pravo na osobni odbitak.

Smatra li porezni obveznik da mu je nezakonito uskraćeno pravo na osobni odbitak za uzdržavanog člana, može podnijeti prigovor kojemu treba priložiti dokaz o ostvarenim primicima uzdržavanog člana.

Prigovor na privremeno porezno rješenje treba podnijeti do 31. srpnja, u pisanom obliku ili usmeno, izjavom u zapisnik koji sastavlja porezni službenik. Mora biti navedeno na koje se privremeno porezno rješenje podnosi, razlozi podnošenja i što porezni obveznik traži od Porezne uprave te priložiti dokaze kojima se dokazuju tvrdnje iz prigovora.

Podnijeti prigovor odgađa plaćanje porezne obveze utvrđene privremenim poreznim rješenjem. Porezna uprava može prihvatiti prigovor u cijelosti ili djelomično, može ga odbiti ili odbaciti, o čemu će u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora donijeti rješenje i dostaviti ga poreznom obvezniku.