10. veljača 2019.

Nenaplaćena potraživanja: Izvještaj Poreznoj jedanput umjesto četiri puta na godinu

Obveza izvještavanja Porezne uprave o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima uvedena je početkom 2017. godine. Obveznici dostavljanja podataka o nenaplaćenim potraživanjima su svi poslovni subjekti obveznici PDV-a, neovisno o pravnom obliku organiziranja. Mali poduzetnici koji su povremeni obveznici PDV-a u slučaju kad posluju s državama članicama Europske unije i trećim zemljama nisu obveznici izvještavanja o nenaplaćenim potraživanjima. Rokovi izvještavanja propisani su Općim poreznim zakonom, a sadržaj podataka i obrazac OPZ-STAT-1 na kojemu se iskazuju podaci propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona. Do kraja 2018. godine podaci su se prikupljali tromjesečno, sa stanjem nenaplaćenih potraživanja zadnjeg dana u tromjesečju, uz uvjet da ta potraživanja nisu naplaćena do kraja mjeseca koji slijedi nakon tromjesečja. Na primjer, na obrascu OPZ-STAT-1 za prvo tromjesečje trebalo je iskazati podatke o nenaplaćenim potraživanjima na dan 31. ožujka, ali samo o onima koja nisu naplaćena do 30. travnja te godine, na obrascu sa stanjem na dan 30. lipnja o potraživanjima koja nisu naplaćena do 31. srpnja itd. Obrazac je trebalo dostavljati Poreznoj upravi četiri puta na godinu: do 20. svibnja za prvo tromjesečje, do 20. kolovoza za drugo, do 20. studenoga za treće i do 20. veljače za zadnje tromjesečje prethodne kalendarske godine.

Realniji rokovi

Izmjenama Općega poreznog zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja obveznici PDV-a će Poreznoj upravi dostavljati obrazac OPZ-STAT-1 jedanput na godinu, sa stanjem od 31. prosinca, a produljen je i rok dostavljanja. Za obveznike poreza na dohodak to znači do kraja veljače, a poreza na dobit do kraja travnja

Izmjenama Općeg poreznog zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. te se obveze poreznih obveznika pojednostavnjuju i racionaliziraju. Umjesto četiri puta na godinu, obveznici PDV-a će Poreznoj upravi dostavljati obrazac OPZ-STAT-1 jedanput na godinu, sa stanjem na dan 31. prosinca, a rok za dostavljanje podataka je produljen. Obrazac će se dostavljati zajedno s prijavom poreza na dobit odnosno prijavom poreza na dohodak, što za obveznike poreza na dohodak znači do kraja veljače, a za obveznike poreza na dobit do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Izmijenjeni propisi primjenjuju se od 1. siječnja 2019., što znači da obveznici PDV-a moraju obvezu za zadnje tromjesečje 2018. ispuniti prema propisima koji su bili na snazi do kraja 2018. i obrazac OPZ-STAT-1 sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. dostaviti do 20. veljače 2019. godine.

Uvedena je i velika promjena u obuhvatu podataka koji se iskazuju na obrascu. Počevši od 2019., prvi put za dan izvještavanja 31. prosinca 2019., u obrascu će se iskazivati podaci o nenaplaćenim potraživanjima na dan izvještavanja, tj. bez pomaka od mjesec dana, kako je to bilo uređeno ranijim propisima.

Samo obveznici PDV-a

I nadalje su obveznici izvještavanja samo poduzetnici koji su obveznici PDV-a, tj. trgovačka društva, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, ustanove javnih službi, neprofitne organizacije, čak i javnopravna tijela, ako na dan izvještavanja imaju nenaplaćenih potraživanja po osnovi izdanih računa. Ako su sva potraživanja po izdanim računima naplaćena, obrazac se ne dostavlja. U obrascu OPZ-STAT-1 iskazuju se samo nenaplaćena dospjela potraživanja za obavljene isporuke dobara i usluga za koje su izdani računi, bilo da su isporuke obavljene drugim obveznicima PDV-a, poslovnim subjektima koji nisu obveznici PDV-a bilo građanima kao krajnjim potrošačima. Potraživanja nastala po drugim osnovama, kao npr. potraživanja za dane pozajmice, za naknadu štete, po osnovi zateznih kamata i dr., ne iskazuju se. Obuhvat podataka o nenaplaćenim potraživanjima isključivo se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je propisana obveza izdavanja računa. Nenaplaćena potraživanja za isporuke za koje se ne izdaju računi i potraživanja za neplaćene usluge po osnovi obavljanja javnih ovlasti nisu predmet statističkog izvještavanja (npr. nenaplaćena potraživanja za koja su lokalne jedinice izdale rješenja, kao npr. za komunalni doprinos).

I isporuke u inozemstvo

U obrascu treba iskazati sva nenaplaćena potraživanja po izdanim računima, čak i ona koja su utužena ili prijavljena u stečajnom postupku. Ako je za određeno potraživanje naknadno ugovoren novi rok dospijeća, što je uobičajeno u postupcima predstečajne nagodbe, iskazuje se samo onaj dio potraživanja koji je dospio prema novim ugovorenim rokovima. Iskazuju se i potraživanja za isporuke u druge države članice Europske unije i u treće zemlje, ako nisu naplaćena. Uz podatke o kupcu, broju i datumu izdavanja računa, ukupno zaračunatoj naknadi po svakom računu, iznosu naplaćenog dijela i iznosu duga po svakom pojedinačnom računu, treba iskazati i datum dospijeća računa i broj dana zakašnjenja, posebno po svakom izdanom računu. Za svakoga kupca za kojega se podaci iskazuju po više pojedinačnih računa, treba upisati i zbrojni iznos nenaplaćenog potraživanja na dan izvještavanja. Potraživanja koja su na dan sastavljanja izvješća starija od šest godina i potraživanja koja su otpisana ne iskazuju se u obrascu OPT-STAT-1.