27. prosinac 2018.

Od 1.1.2019. - Novčano poslovanje i trošarine

U ovom tekstu donosimo izmjene propisa u fiskalizaciji, trošarinama i Carinskoj upravi.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom 41. Ako obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izda dokument na kojem se navode podaci o plaćanju, na tom dokumentu treba navesti napomenu ‘Ovo nije fiskalizirani račun‘.

42. Obveznik fiskalizacije dužan je osigurati hardversku i softversku podršku odnosno odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže.

43. Produljuje se rok u kojem je obveznik fiskalizacije dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja s dva na pet dana.

Od 1. siječnja 2021. godine uvodi se obveza fiskalizacije kod prodaje robe ili usluga putem samoposlužnih uređaja (npr. automat za parkiranje, mljekomat i sl.), te izmjena djelatnosti koje su isključene iz fiskalizacije.

Trošarine 44. Kod izračuna posebnog poreza na motorna vozila smanjena je vrijednost naknada u kunama i to svih 12 skupina.

45. Uredbom o trošarinama mijenja se visina trošarina na cigarete i svota minimalne trošarine na cigarete.

46. Tom uredbom povećava se visina trošarina na cigarete, što znači da se treba napraviti popis zaliha, te obračunati razliku trošarine na cigarete.

47. Obračun razlika trošarine ne obavlja se na sitno rezani duhan, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

Carinska uprava 48. ukidanje obveze nadležnog carinskog ureda plombiranja pratećih cjevovoda, armatura, komadnih razvodnih ormarića i osigurača u vezi s mjerenjem količine proizvedenog alkohola i alkoholnog pića, obzirom da je dosadašnja praksa pokazala da je navedena obveza predstavljala dodatno opterećenje za proizvođače u smislu utroška vremena za administrativno ispunjenje ove obveze a osobito kada je trebalo brzo otkloniti kvar radi nastavka proizvodnje,

49. za male destilerije ukidanje obveze opremanja mjernim instrumentima koje propisuje državno tijelo nadležno za mjeriteljstvo, uz uvjet da imaju zakonita mjerila i/ili pretpakovine sukladno Zakonu o mjeriteljstvu, i time se iste oslobađaju troška umjeravanja i naknada vezanih uz opremanje mjernim instrumentima. Produljenje roka plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića

50. prema odredbama važećeg Zakona o trošarinama trošarina na alkohol i alkoholna pića se plaća u roku 30 dana od dana nastanka obveze obračuna trošarine (od trenutka puštanja trošarinskih proizvoda u potrošnju). Novi sustav podrazumijeva propisivanje obveze plaćanja trošarine najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za sve trošarinske obveze nastale u prethodnom kalendarskom mjesecu, što bi značilo da bi umjesto 30 dana od dana nastanka obveze obračunavanja stvarni rok plaćanja bio između najmanje 30 do najviše 60 dana od dana puštanja robe u potrošnju.

51. Uvođenje e-poslovanja u kretanju trošarinskih proizvoda između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenih korisnika (mjera administrativnog pojednostavljenja). Ova mjera se odnosi na implementaciju novog informatičkog rješenja u Carinskoj upravi za podnošenje i zaprimanje pratećeg trošarinskog dokumenta (PTD obrazac), koji bi u potpunosti trebao zamijeniti papirnatu provedbu trošarinskog postupanja u situacijama kada se trošarinski proizvodi (alkohol i alkoholna pića te energenti) otpremaju na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

52. prema podacima iz Registra trošarinskih obveznika za poslovanje s energentima, gospodarski subjekti koji su već registrirani u statusima trošarinskog poslovanja (32 ovlaštena držatelja trošarinskog skladišta i 34 registrirana primatelja) neće biti u obvezi ishođenja posebnog odobrenja za prodaju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo, već je ova predložena mjera usmjerena isključivo na poslovanje rizične skupine trgovaca i distributera, čime će se uvesti sveobuhvatniji i ciljani nadzor raspolaganja s energentima, po uzoru na normativno uređenje i praksu u drugim državama članicama Europske unije.

Ured za sprječavanje pranja novca: Početkom 2019. godine planirano je i stupanje na snagu sljedećih pravilnika koji se donose u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon):

53. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (članak 52. Zakona)

54. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (članak 59. stavak 3. Zakona)

55. Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (članak 61. stavak 3. Zakona)

56. Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca (članak 113. stav 7. Zakona)

57. Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave (članak 121. stavak 4. Zakona)

58. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma (članak 148. stavak 9. Zakona)

59. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranje terorizma (članak 148. stavak 9. Zakona)

60. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca prekršajnim postupcima (članak 148. stavak 9. Zakona).

Poveznice

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

>>>Od 1.1.2019. – Novčano poslovanje i trošarine

>>>Od 1.1.2019. – Ostali propisi