27. prosinac 2018.

Od 1.1.2019. - Ostali propisi

Slijede izmjene propisa kao što su zaštita na radu, naknade za šume, prostorno uređenje....

Zaštita na radu 61. . Na dan 1. siječnja 2019. Zavod za unapređivanje zaštite na radu prestaje s radom.

62. Dana 24.01.2019. prestaje važiti Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu

63. Stupaju na snagu čl. 23 i 24 Zakona o zaštiti na radu koji propisuju tko i kako kod poslodavca radi poslove zašite na radu

Naknada za šume od 01.01.2019. 64. Novim Zakonom o šumama - poduzetnici čiji je ukupni godišnji prihod i primitak manji od tri milijuna kuna više neće plaćati naknadu za šume. Za one koji ostaju obveznici plaćanja naknade, naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se, kao i do sada, u visini 0,0265 posto od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, a uplaćuje se u državni proračun tromjesečno i u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

65. Novost je da poslove obračuna i naplate naknade za šume obavlja Financijska agencija u ime Ministarstva.

Novi Zakon o područjima i sjedištima sudova 66. Stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije sudova – spajaju se sudovi spajaju se općinski i prekršajni sudovi sa sjedištem u istom gradu. Uz postojeća 24, ustanovljuje se ukupno 10 novih općinskih sudova

67. Umjesto dosadašnje podjele ustrojstva sudova na županijske, općinske, prekršajne, trgovačke i upravne, od 1.1.2019. ustanovljuju se županijski, općinski, trgovački i upravni sudovi.

68. u mreži trgovačkih sudova ustanovljuje se Trgovački sud u Dubrovniku kao novi trgovački sud, dok Trgovački sud u Bjelovaru postaje nadležan za područje Koprivničko-križevačke županije umjesto dosadašnjeg Trgovačkog suda u Varaždinu.

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 69. smanjuju se administrativne barijere u obavljanju djelatnosti ispitivanja i prethodnog istraživanja te administrativne barijere za vođenje manje složenih radova

70. detaljnije se razrađuju obveze investitora, koji se prema zakonu kojim se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave, u pogledu imenovanja voditelja projekta

71. uvodi se provjera poznavanja hrvatskog jezika za strane fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na trajnoj osnovi

Zakon o otocima

72. stupa na snagu 1.1.2019. No, sveobuhvatna provedba ovog zakona nastupa tek donošenjem njegovih provedbenih akata, od kojih su za otočne poduzetnike osobito važni

73. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode i

74. Pravilnik o ostvarivanju prava na potpore otočnim poslodavcima za poticanje djelatnosti koje su od značaja za gospodarski razvoj otoka, koji će se donijeti u krajnjem roku od 180 dana, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2018.

75. proširuje se dosadašnje pravo (samo za otočna kućanstva) ostvarivanja naknade troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode i na fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, do najviše 50 posto razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se isporučuje voda.

76. podupire se i obrtništvo, čije je poslovanje vezano uz otočne resurse – ribarstvo, kamenarstvo, malu brodogradnju, preradu poljoprivrednih proizvoda – vinarije, uljare i sl. te se potiče radi daljnjeg gospodarskog razvoja otoka, kao i zadrugarstvo čiji se oblik organiziranja također potiče za male otočne sredine kroz Program poticanja zadružnog poduzetništva za zadruge koje imaju sjedište i djeluju na području otoka. Nositelj spomenutog Programa, sukladno novom zakonu, je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a potrebno ga je donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 1. travnja 2019.

77. uvodi se vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja prema kojima će se otoci razvrstavati u tri skupine razvijenosti, a prema tome formirati gospodarske i druge mjere za svaku pojedinu skupinu.

Zakon o potpomogutnim i Zakon o brdsko-planinskim područjima 78. sveobuhvatna provedba oba zakona nastupa tek donošenjem njihovih provedbenih akata.

79. utvrđuju se konkretne mjere i projekti poticanja razvoja tih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera. Ovim zakonskim okvirima poticat će se: programi integriranih teritorijalnih ulaganja te priprema ciljanih poziva za financiranje iz europskih, strukturnih i investicijskih fondova; posebni kriteriji odabira projekata te oblikovanje potpora za projekte na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih izvora; održiva proizvodnja i potrošnja odnosno poticanje korištenja zelenih i održivih mjerila u postupku javne nabave s ciljem smanjenja potrošnje resursa, onečišćenja okoliša, jačanja izvornog domaćeg proizvoda.

80. uvodi se program ‘Hrvatski gorski proizvod‘ koji ima za cilj poticanje proizvodnje i plasmana te promociju izvornih i inovativnih proizvod

Poveznice

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

>>>Od 1.1.2019. – Novčano poslovanje i trošarine

>>>Od 1.1.2019. – Ostali propisi