01. siječanj 2019.

Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

Najvažnije odredbe koje su poduzetnicima od najvećeg značaja svakako su one porezne. U ovome tekstu donosimo prvi dio poreznih izmjena koje se tiču PDV-a i poreza na dobit. U pisanju teksta pomogli su nam konzultanti Infokorpa.

Porez na dodanu vrijednost 1. Porezni obveznici mogu odbiti 50 posto pretporeza za nabavu automobila neovisno o njihovoj vrijednosti (do sada je odbitak pretporeza bio ograničen na 400.000 kuna vrijednosti automobila).

2. Porezni obveznik će ući u sustav PDV-a tijekom godine u kojoj ima oporezive isporuke iznad 300.000 kuna. Do sada je ulazak u sustav PDV-a u takvim slučajevima bio tek predviđen od sljedeće kalendarske godine.

3. Uz PDV prijavu elektronički će se mjesečno podnositi i posebna evidencija o primljenim računima, tzv. Knjiga U-RA, čiji se propisani sadržaj neće mijenjati.

4. Propisana je obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima na način da je istu uz prijavu PDV-a elektroničkim putem obvezan podnijeti porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te da istu iznimno ne podnosi porezni obveznik koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku,

5. Ako strani porezni obveznik ima hrvatski PDV ID broj u Republici Hrvatskoj te ako fakturira robu i/ ili usluge hrvatskom poreznom obvezniku, neće više moći primijeniti prijenos porezne obveze, već će takav strani porezni obveznik morati zaračunati hrvatski PDV svom kupcu. Posljedično tome, ukida se INO-PPO obrazac.

6. Uvodi se mogućnost oporezivanja elektroničkih usluga koje tuzemni porezni obveznik obavlja u drugim državama članicama EU hrvatskim PDV-om, ako vrijednost tih usluga ne prelazi 77.000 kuna bez PDV-a.

7. Porezni obveznici koji nemaju sjedište u EU moći će primijeniti posebni postupak oporezivanja elektroničkih usluga, tj. ako pružaju usluge u više država članica EU, moći će plaćati PDV samo u jednoj državi članici EU.

8. Došlo je do izmjena unutar poreznih stopa, odnosno određeni artikli se sada prodaju po stopi od 13 posto umjesto 25 posto (svježe ili rashlađeno meso, ribu, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja kao i dječje pelene). Stopa od pet posto umjesto 25 posto primjenjivat će se na sve lijekove te isporuke knjiga, novina i časopisa neovisno o tome u kojem su obliku

9. Na prodaju betonskog čelika ili željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) primjenjuje se prijenos porezne obveze (isto kao i na građevinske usluge).

10. Novi način oporezivanja vrijednosnih kupona je objavljen još u Narodnim novinama broj 115/16, ali stupa na snagu kao i sve gore navedene izmjene.

11. Primjenjuje se obračunsko načelo kod priznavanja pretporeza pri uvozu određenih strojeva i opreme u vrijednosti iznad milijun kuna, ali samo ako se uvoze kao dugotrajna imovina.

- Od 1. siječnja 2020. godine smanjuje se opća stopa PDV-a s 25% na 24%.

Porez na dobit 12. Otpisi potraživanja na temelju tzv. Lex Agrokora smatrat će se porezno priznatim već u poreznoj prijavi za 2018. godinu.

13. Porez po odbitku plaćat će se i na naknade za nastupe inozemnih umjetnika, zabavljača i športaša kada se naknada plaća prema ugovoru za te usluge s inozemnom pravnom osobom (poduzeće).

14. Obveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 20 posto proširuje se i na kamate, dividende tj. udjele u dobiti, autorska prava i druge naknade ako se plaćaju pravnim osobama u zemljama koje se nalaze na popisu nekooperativnih jurisdikcija EU u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Očekuje se ažuriranje popisa država na koje se primjenjuje stopa od 20 posto poreza po odbitku.

Uvode se sljedeća pravila protiv premještanja dobiti: 15- Pravilo o ograničenju kamate: troškovi kamata i ostali troškovi zaduživanja na pozajmice koje porezni obveznici primaju iz inozemstva bit će porezno priznati u visini do tri milijuna eura ili 30 posto dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), ovisno koji je iznos manji. Ovo pravilo se ne primjenjuje na samostalne porezne obveznike odnosno one koji nisu dio konsolidirane grupe i ne moraju sastavljati konsolidirane financijske izvještaje i koji nemaju nijednu povezanu osobu ili stalnu poslovnu jedinicu te ako ne odobravaju odnosno primaju zajmove od svojih članova/dioničara.

16. - Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima (eng. Controlled foreign companies; CFC): ako se npr. društvo u drugoj državi smatra kontroliranim inozemnim društvom hrvatskog društva te dobit kontroliranog društva ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi, hrvatsko društvo u svoju poreznu osnovicu mora uključiti dobit kontroliranog inozemnog društva koja proizlazi iz sljedećih kategorija prihoda: prihoda od kamata tj. financijske imovine, naknada za licence tj. intelektualnog vlasništva, dividende tj. udjela u dobiti, financijskog leasinga te osiguranja, bankarstva i sl.

Poveznice

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

>>>Od 1.1.2019. – Novčano poslovanje i trošarine

>>>Od 1.1.2019. – Ostali propisi