27. prosinac 2018.

Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

U ovom tekstu su izmjene propisa koje se tiču poreza na dohodak, doprinosa, općeg poreznog zakona i poreza na promet nekrenina.

Porez na dohodak 17. proširuje se godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24 posto s 210.000,00 kuna na 360.000,00 kuna (mjesečno s 17.500 kuna na 30.000 kuna), ukida se dohodak od osiguranja,

18. proširuje se krug osoba koje se mogu smatrati uzdržavanim članovima/uzdržavanom djecom,

19. proširuje se obuhvat primitaka koji se ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava za uzdržavane članove (stipendije, nagrade za izvrsnost, odštete od osiguranja zbog teške ozljede i priznate invalidnosti i dr.),

20. propisana je nova vrsta neoporezivog primitka i to nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do iznosa 5.000 kuna što uključuje i dodatnu plaću, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. (stupilo na snagu s 01.12.2018.),

21. propisuje se oporezivanje primitaka ostvarenih po osnovi privremenih odnosno povremenih poslova u poljoprivredi po stopi od 12 posto kao konačan drugi dohodak,

22. smanjuje se stopa kamata koja se smatra povoljnom pri odobravanju kredita, a koja se smatra primitkom u naravi, s 3 posto na 2 posto,

23. proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom,

24. izjednačava se porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica u okviru dohotka od kapitala po stopi od 24 posto za sve porezne obveznike

25. propisuje se obveza predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici kampa.

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima 26. ukidanje doprinosa za zapošljavanje od 1,7 posto i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 posto te povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 posto na 16,5posto čime se ukupno opterećenje plaće doprinosima smanjuje s 37,2 posto na 36,5 posto .

Izmjene i dopune Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza 27. dopune postojećih odredbi u dijelu koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevom Europske komisije koji se odnosi na jasnije propisivanje odredbe glede zaštite osobnih podatka osoba o kojima se izvješćuje i

28. dopune postojećih odredbi u skladu s preporukama OECD-a koje se odnose na odredbe glede automatske razmjena informacija o financijskim računima u skladu s Direktivom Vijeća 2014/107/EU kako bi se dosljedno primijenila pravila dubinske analize stranke i automatske razmjene informacija o financijskim računima od strane financijskih institucija i drugih posrednika, u svim državama koje su implementirale globalni standard (CRS).

Opći porezni zakon 29. Porezni obveznici koji nakon objave popisa u cijelosti podmire svoje dugovanje brišu se s popisa.

30. Obvezujuće mišljenje će se moći zatražiti za bilo koju poreznu temu pod uvjetom da se radi o budućoj (tj. ne već postojećoj) i namjeravanoj transakciji.

31. Za osobe koje imaju prebivalište (tj. stan u vlasništvu ili najmu više od 183 dana unutar jedne ili dvije kalendarske godine, bez obzira borave li u tom stanu ili ne) u tuzemstvu i inozemstvu (npr. osobe na radu u inozemstvu), osnovni kriterij za utvrđivanje mjesta/ države oporezivanja je mjesto/ država gdje živi obitelj odnosno mjesto/država rada.

32. Za obavljanje gospodarske djelatnosti putem Interneta protivno propisima te tako ostvarivanje ne pripadajuće porezne pogodnosti ili nastanak štete za društvenu zajednicu, Porezna uprava može poduzetniku zabraniti rad i blokirati pristup sadržaju internetske adrese.

33. Definicija stalne poslovne jedinice nerezidenta usklađena je sa Zakonom o porezu na dobit te su u tu definiciju uključeni elementi novog OECD Modela ugovora o dohotku i kapitalu iz 2017. godine.

34. Proširena je definicija povezanih osoba tako da uključuje i osobe koje koriste u kontinuitetu iste prostorije, opremu ili djelatnike čime ostvaruju kontinuitet djelatnosti.

35. Propisuje se da se račun u elektroničkom obliku može ispostaviti ukoliko primatelj računa izričito ne odbije takav način ispostavljanja računa.

36. Porezni obveznik dužan je prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, a osobito premještaj radionice ili stalne poslovne jedinice, početak obavljanja gospodarske djelatnosti, broj poslovnog računa koji ima izvan Republike Hrvatske, a koje nisu dostupne poreznom tijelu kroz razmjenu podataka s drugim javnopravnim tijelima.

37. Obrazac OPZ-STAT predavat će se jednom godišnje u roku za podnošenje prijava poreza na dohodak ili porez na dobit (umjesto dosadašnjih četiri puta godišnje).

38. Porezni nadzor sada može raditi i Carinska uprava. Nastupaju kao tijelo koje uz Poreznu upravu provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje

39. Utvrđeni višak u blagajni koji nije iskazan preko naplatnog uređaja oduzet će se kao imovinska korist.

Porez na promet nekrentina 40. Smanjuje se stopa poreza na promet nekretnina sa 4 posto na 3 posto. Niža stopa primjenjuje se na ugovore sklopljene od 1. siječnja 2019. godine.

Poveznice

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

>>>Od 1.1.2019. – Novčano poslovanje i trošarine

>>>Od 1.1.2019. – Ostali propisi