23. srpanj 2017.

Službeni automobil: Poslodavac može platiti i gorivo i poreze za put na more, ali ne i cestarinu

Osim za obavljanje poslova trgovačka društva i drugi poslovni subjekti svojim zaposlenicima mogu odobriti uporabu službenog automobila i u privatne svrhe, za osobne i obiteljske potrebe. Ovlaštena osoba poslovnog subjekta u pravilu o tome donosi posebnu odluku kojom se određenom radniku odobrava upotreba vozila tijekom 24 sata na dan, što uključuje poslovne i privatne potrebe radnika. Pravo uporabe službenog vozila moguće je ugovoriti posebnim ugovorom kojim se utanačuju uvjeti pod kojima radnik ima pravo koristiti se vozilom za privatne potrebe, bez naknade ili uz djelomičnu naknadu.

>>> Službeni put: Još više papira i dokaza, ali bez pečata

Neovisno o tome kojim je pravnim dokumentom radniku ili drugoj fizičkoj osobi odobrena uporaba službenog vozila za privatne potrebe, u poreznom smislu riječ je o primitku u naravi koji podliježe plaćanju doprinosa i poreza na dohodak. U sadržanom smislu to je pružanje usluge najma vozila fizičkoj osobi, pa ako ta osoba za primljenu uslugu ne plaća nikakvu naknadu ili plaća nižu od tržišne cijene, smatra se da je ostvarila primitak u naravi (plaća u naravi). Za plaću omogućenu u naravi poslovni subjekt obvezan je na tržišnu vrijednost usluge obračunati i platiti doprinose i porez na dohodak te o tome na propisanim formularima izvijestiti Poreznu upravu.

Priznaju se troškovi

Tržišna vrijednost usluge uporabe službenog vozila u privatne svrhe propisana je Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17), a određuje se ovisno o tome je li riječ o vozilu koje je vlasništvo poslovnog subjekta, onome kojim poslovni subjekt raspolaže na temelju ugovora o financijskom najmu ili o automobilu kojim se koristi na temelju ugovora o operativnom najmu. Za vozilo koje je imovina poslovnog subjekta i ono kupljeno na temelju ugovora o financijskom najmu mjesečna vrijednost usluge njegove uporabe u privatne svrhe može se odrediti u visini od jedan posto njegove nabavne vrijednosti, a za vozilo koje se rabi na temelju ugovora o operativnom najmu u visini od 20 posto mjesečne rate operativnog najma. U svim slučajevima tržišna vrijednost može se odrediti prema stvarnom opsegu uporabe vozila u privatne svrhe i tada iznosi dvije kune po svakom kilometru koji nije opravdan službenom svrhom.

Službeno vozilo može se upotrebljavati u privatne svrhe, a tvrtka može pokriti i sve troškove, uključujući gorivo te pripadajući porez i doprinose, jer se to smatra plaćom u naravi. Međutim, ne pokrivaju se izdaci za cestarinu, tunelarinu, mostarinu i prijevoz trajektom.

Plaćanje propisanih doprinosa, poreza na dohodak i prireza na plaću u naravi omogućenu fizičkoj osobi po osnovi uporabe službenog vozila u privatne svrhe poslovnom subjektu pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit osigurava pravo na 100-postotno priznavanje izdataka povezanih s osobnim prijevozom. U ukupnom se iznosu priznaju svi troškovi koji se odnose na uporabu predmetnog vozila, uključujući amortizaciju, osiguranje, servisiranje, održavanje te izdatke za gorivo. Uključeni su svi troškovi, oni koji nastaju pri uporabi vozila za službene potrebe poslovnog subjekta kao i za privatne potrebe.

>>> Omiljena poslovna vozila: Volkswagen, Škoda i Audi najpopularniji su službeni automobili u Hrvatskoj

To se porezno pravilo primjenjuje i u slučaju kad se fizička osoba za privatne svrhe koristi službenim vozilom tijekom godišnjeg odmora. Nema poreznih zapreka da radnik kojemu je odobrena uporaba službenog vozila u privatne svrhe tim vozilom ne ode na ljetovanje, bilo u zemlji ili inozemstvu, i da sve troškove koji pritom nastaju, uključujući gorivo, snosi poslovni subjekt koji mu je to omogućio. Iznimka su izdaci za cestarinu, tunelarinu, mostarinu i prijevoz trajektom.

Ipak ima iznimaka

Iako su cestarina, tunelarina, mostarina i prijevoz trajektom posredno povezani s uporabom vozila, ti se izdaci mogu priznati u troškove poslovanja samo ako su nastali na službenom putovanju. Izdaci za službena putovanja priznaju se u rashode poslovanja na temelju putnog naloga u kojemu, među ostalim, mora biti navedena svrha putovanja povezana s obavljanjem poslova za poslodavca i izvješće s puta. Cestarina, tunelarina i mostarina naknade su za korištenje javnim površinama, a prijevoz trajektom zasebna je usluga koja, da bi se porezno priznala, mora biti povezana s poslovnom svrhom. Za priznavanje nabrojenih izdataka kao poslovnog rashoda mora biti izdan putni nalog sa svim propisanim prilozima.

>>> Audi A8: Prvi serijski automobil s trećom razinom autonomne vožnje

Ako poslodavac koji je radniku omogućio uporabu službenog automobila u privatne svrhe, i po toj osnovi obračunava plaću u naravi, ipak radniku ili drugoj osobi omogući ili na drugi način nadoknadi izdatke za cestarinu, tunelarinu, mostarinu i prijevoz trajektom učinjene na godišnjem odmoru, taj se primitak fizičke osobe također smatra plaćom. Ti iznosi povećavaju plaću u naravi po osnovi uporabe službenog vozila u privatne svrhe, povećavaju osnovicu za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak. Plaćanje poreza na dohodak i doprinosa uvjet je priznavanja nastalih izdataka. Pritom je nevažno kako su ti izdaci plaćeni, način plaćanja ne mijenja bit: to su privatni izdaci i oporezuju se kao dohodak pojedinca.