Korona i biznis
22. travanj 2018.

Službeni automobil: Prema novoj uputi Porezne nema PDV-a na upotrebu u privatne svrhe

Početkom travnja 2018. Središnji ured Porezne uprave izdao je novu Uputu o poreznom tretmanu službenih osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz koja se osim u službene svrhe rabe i za privatne potrebe poduzetnika i zaposlenika. Njome je izmijenjeno porezno obilježje usluge upotrebe službenog vozila u privatne svrhe, a kao posljedice novouvedenog prava na korištenje pretporezom od 50 posto ulaznog PDV-a, što je stupilo na snagu 1. siječnja 2018. Obveznici PDV-a koji su u 2018. kupili osobni automobil ili drugo sredstvo za osobni prijevoz imaju pravo s ulaznog računa za tu nabavu odbiti 50 posto zaračunanog PDV-a kao svoj pretporez, ali najviše do iznosa PDV-a obračunanoga na nabavnu vrijednost automobila od 400.000 kuna.

>>>Službeni automobil: Upotreba u privatne svrhe korisna za poslodavce i radnike

Pravo na upotrebu 50 posto pretporeza ostvaruju i poduzetnici koji se koriste automobilom na temelju ugovora o operativom najmu zaključenoga prije 1. siječnja 2018., a koji se ostvaruje po računima za mjesečne rate koje se odnose na razdoblje od 1. siječnja 2018. Obveznici PDV-a od 1. siječnja 2018. imaju pravo pri nabavi goriva i maziva, usluga servisiranja, popravaka i održavanja upotrijebiti 50 posto pretporeza za sve automobile, neovisno o tome kad su ih nabavili i neovisno o tome jesu li pri nabavi odbijali pretporez.

Nije isporuka, nego usluga

Budući da se po ulaznim računima koji se odnose na osobni prijevoz ponovno odbija dio pretporeza, u praksi se otvorilo pitanje poreznog obilježja usluge koju poslodavac omogućava radniku ako mu na temelju ugovora ili jednostrane odluke omogući upotrebu službenog automobila u privatne svrhe.

Početkom godine na snagu je stupio Pravilnik o PDV-u prema kojem se na upotrebu službenog automobila u privatne svrhe moglo odbiti 50 posto pretporeza. Samo tri mjeseca poslije to se mijenja, a teško se oteti dojmu da ni to nije konačno i dugoročno rješenje poreznih zavrzlama s automobilima koji su dio poduzetničke imovine

Iako je odbijen dio ulaznog PDV-a, prema novoj Uputi Središnjeg ureda Porezne uprave nije riječ o isporuci pa se na uslugu koja se omogućava radniku ne zaračunava PDV. Budući da nema predmeta oporezivanja, nema ni iskazivanja u obrascu PDV-a koji porezni obveznik podnosi za obračunska razdoblja. U prva tri mjeseca obveznici PDV-a uglavnom su postupali tako da su, ako su odbili PDV po ulaznom računu za nabavljeni automobil ili za uslugu operativnog najma, a radniku su omogu- ćavali upotrebu tog vozila u privatne svrhe, na isporuku radniku zaračunavali PDV.

>>>Korektivne stavke: Porez na dobit može se umanjiti rezerviranjem budućih troškova

Ništa se u propisima nije promijenilo, samo se usluga koju obavljaju radniku više ne smatra isporukom i ne zaračunava se PDV. U skladu s tim uputno je ispraviti obvezu PDV-a po obračunima upotrebe službenih vozila u privatne svrhe za prva dva ili tri mjeseca ove godine. Iako je to pomalo skriveno u Uputi, proizlazi da se ni upotreba u privatne svrhe vozila koja su nabavljena u razdoblju u kojem su propisi omogućavali odbitak 70 posto pretporeza od 1. siječnja 2018. više ne smatra isporukom. Pri upotrebi automobila u privatne svrhe koji su nabavljeni dok nije bio dopušten odbitak pretporeza, ni prema prijašnjim ni prema novim pravilima ne zaračunava se PDV.

Dva propisa o istome 

Omogućavanje radniku takvog oblika ekonomske koristi i dalje se prema propisima o porezu na dohodak smatra uslugom obavljenom radniku. Prema propisima o PDV-u, to više nije isporuka, a prema propisima o porezu na dohodak i dalje se smatra uslugom koju je poslodavac omogućio radniku. Ako radnik ne plaća punu tržišnu cijenu usluge, smatra se da je ostvario primitak u naravi koji se oporezuje jednako kao plaća koju prima u novcu.

Poslovni će subjekti u vezi s plaćom u naravi na osnovi upotrebe službenih automobila u privatne svrhe i dalje postupati kao do sada, tj. tržišnu vrijednost te usluge preračunati u bruto plaću, obračunati i platiti doprinose iz plaće, doprinose na plaću, porez na dohodak i prirez i plaću u naravi iskazati u obrascu JOPPD.

>>> Službeni put: Još više papira i dokaza, ali bez pečata

Pri određivanju tržišne vrijednosti usluge polazit će od nabavne vrijednosti osobnog vozila odnosno mjesečne rate operativnog najma, i to s ukupno uključenim porezom na dodanu vrijednost. Obračunavanje plaće u naravi poduzetniku je zanimljivo jer u tom slučaju svi rashodi povezani s osobnim vozilima u stopostotnom iznosu umanjuju osnovicu poreza na dobit.

Nema više evidencija

Najvažnija je novost da porezni obveznici više ne moraju voditi nikakve evidencije o upotrebi službenih vozila, bez obzira na to obračunavaju li ili ne obračunavaju plaću u naravi na osnovi privatne upotrebe tih vozila. Ni do sada ta obveza nije bila propisana zakonom i pravilnikom, nego je bila određena uputom iz 2010. Prema novom stajalištu Porezne uprave, evidenciju o upotrebi automobila treba voditi samo ako se plaća u naravi određuje prema stvarnom opsegu upotrebe za privatne svrhe, tj. dvije kune po kilometru prijeđenom za privatne potrebe. Ostaje nejasno zašto nova pravila koja utječu na obračun PDV-a pri upotrebi službenih automobila u privatne svrhe nisu ugrađena u sadržaj Pravilnika o PDV-u koji se mijenjao u prosincu 2017. Uz to, teško se oteti dojmu da to nije ni konačno ni dugoročno rješenje poreznih zavrzlama s automobilima koji su dio poduzetničke imovine