29. travanj 2016.

Kako odabrati najbolju poreznu varijantu

Mjesečna osnovica, dakle i mjesečna obveza doprinosa, ovisi o načinu plaćanja poreza. Najmanja je ako obrtnik sezonac plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu, no to je moguće samo ako mu ukupni primici od obrtničke djelatnosti ne prelaze 149.500 kuna

Obrtnička djelatnost može se obavljati tijekom cijele godine ili se može registrirati kao sezonski obrt i obavljati samo u dijelu godine. Primjeri su građevinski obrt, pružanje raznih usluga u turizmu i ugostiteljstvu, čak i djelatnost trgovine na malo može biti sezonskoga karaktera ako je vezana uz turizam i dr. Svaka djelatnost koja se može obavljati prema Zakonu o obrtu može se registrirati kao sezonski obrt. Obrtnik koji namjerava registrirati sezonski obrt mora ispunjavati sve uvjete koji su inače propisani kao uvjet obavljanja određenog obrta. Za vezane obrte potrebno je ispunjavati i uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućega srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita. Ako obrtnik ne ispunjava traženi uvjet stručne osposobljenosti, taj uvjet može nadomjestiti zapošljavanjem radnika koji ima odgovarajuće obrazovanje, s tim da radnik mora kod njega biti zaposlen s punim radnim vremenom. Osobe koje imaju fakultetsko obrazovanje mogu obavljati vezane obrte jer imaju više obrazovanje od traženih uvjeta.

Paušali i limiti

Tako npr. djelatnost ugostiteljstva može obavljati i diplomirani ekonomist, iako nije završio ugostiteljsku školu i dr. Razdoblje obavljanja sezonskog obrta upisuje se u Obrtni registar, koji vodi nadležna služba za poslove gospodarstva i ne može biti dulje od šest mjeseci. Djelatnost se može obavljati samo unutar toga razdoblja ili kraće. U razdoblju koje je u Obrtni registar upisano kao razdoblje sezonskog obrta obrtnik sezonac ostvaruje pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i za to je razdoblje obveznik plaćanja doprinosa. Ako mu je djelatnost obrta jedino odnosno glavno zanimanje, dužan je svakoga mjeseca plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje na propisanu osnovicu.

Osnovica za doprinose

Mjesečna osnovica, a time i mjesečna obveza doprinosa ovisi o načinu plaćanja poreza. Najmanja je ako obrtnik sezonac plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu. Tada mjesečni doprinosi iznose 1195,91 kn i plaćaju se na temelju rješenja Porezne uprave. Obveza je veća i iznosi  1943,35 kn na mjesec ako obrtnik vodi porezne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak, a najveća je ako umjesto poreza na dohodak plaća porez na dobit i tada iznosi  3288,74 kn na mjesec. Obrtnik koji porez utvrđuje na temelju poslovnih knjiga dužan je Poreznoj upravi svakoga mjeseca dostavljati obrazac JOPPD za doprinose koje plaća za svoje osobno osiguranje.

Evidentno, obrtnik sezonac može minimalizirati obvezu doprinosa ako umjesto vođenja poslovnih knjiga plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu, a to je moguće samo ako mu ukupni primici od obrtničke djelatnosti ne prelaze 149.500 kn na godinu. Obrtnici koji obavljaju djelatnost trgovine i ugostiteljstva ne mogu paušalno plaćati porez. Za obrtnika sezonca koji može izabrati paušalno oporezivanje kriterij od 149.500 kn odnosi se na razdoblje sezonskog obavljanja obrta. Dogodi li se da prije proteka razdoblja sezonskog obavljanja djelatnosti u toj poreznoj godini premaši svotu prihoda od 149.500 kn, od prvog dana sljedećeg mjeseca prestaje biti paušalist i za razdoblje do kraja godine, odnosno do kraja sezone ako sezonski obrt prestaje prije isteka godine, mora voditi poslovne knjige. Kod prelaska s paušalnog oporezivanja na oporezivanje na temelju poslovnih knjiga automatski mu se povećava i obveza za doprinose, ali ne unatrag, već samo za preostale mjesece provedene u osiguranju prema toj osnovi.Iako se djelatnost sezonskog obrta obavlja samo u dijelu godine, godišnja prijava poreza na dohodak odnosno poreza na dobit podnosi se u istim rokovima i prema jednakim pravilima kao za obrtnika koji posluje cijelu godinu. Obrtnik koji porez plaća u paušalnom iznosu ne podnosi godišnju poreznu prijavu, obrtnik koji vodi knjige prema propisima o porezu na dohodak podnosi prijavu do kraja veljače, a obrtnik koji plaća porez na dobit do kraja travnja sljedeće godine.

Uz radni odnos

Sezonski obrt može se obavljati i uz radni odnos. Obrtnik može biti zaposlen u nekoj pravnoj ili kod druge fizičke osobe i uz to, u vremenu nakon ili prije posla odrađenog u radnom odnosu, u svoje ime i za svoj račun obavljati obrtničku djelatnost. U tom su slučaju njegove obveze vezane uz način utvrđivanja i visinu poreza od obrtničke djelatnosti načelno jednake kao za obrtnika kojemu je obrt jedino zanimanje, ali se doprinosi plaćaju prema drugim pravilima. Doprinosi se plaćaju jednom na godinu na osnovicu godišnjeg dohotka ostvarenog od obrtničke djelatnosti, najviše do iznosa koji bi obrtnik platio da mu je djelatnost obrta jedino zanimanje.