Aktualno Poslovna scena

Marko Turudić: Ugovor o javnoj nabavi treba definirati kao upravni ugovor

Drugi dan međunarodne konferencije Pravna zaštita u javnoj nabavi koja se održava u KD Vatroslav Lisinski, u organizaciji komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) otvorio je Marko Turudić, docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom “Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku”.

Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku već dugi niz godina izaziva prijepore. Naime, javlja se pitanje je li to upravni ugovor ili ugovor o građansko-pravnom pitanju.

– To pitanje postaje posebno važno 2009. godine kada je donošenjem novog zakona o općem upravnom postupku prvi puta u naš normativni pravni poredak uveden pojam i definicija upravnog ugovora. Određivanje pravne prirode ugovora o javnoj nabavi postalo je specifično problematično zbog činjenice da su prijašnji ali i trenutno važeći zakoni o javnoj nabavi ne sustavno uređivali tu materiju – rekao je na otvaranju Turudić.

>>>Javna nabava je prilika za poduzetnike ‘teška’ tri bilijuna eura godišnje na razini EU

Naime, trenutno važećim zakonom o javnoj nabavi propisano je da će se sporove koji mogu nastati pri rješavanju ugovora o javnoj nabavi primjenjivati odredbe zakona o obveznim odnosima.

– Navedena odredba navela nas je na razmišljanje da je riječ o ugovoru građansko-pravnom pitanju – kazao je Turudić.

Što se tiče zakona o općem upravnom postupku, člankom 153 propisuje se kako će javno pravno tijelo i stranka sklopiti upravni ugovor po izvršenju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješen upravni članak ako je zakonom propisano sklapanje takvog ugovora u upravni ugovor.

– Sukladno ovoj definiciji postoje četiri preduvjeta koja moraju biti ispunjena da bi se ugovor smatrao upravnim ugovorom: da je jedna od stranaka javnopravno tijelo, da je ugovor sklopljen na temelju rješenja, da je posebnim zakonom utvrđeno da je riječ o upravnom ugovoru i da je sklopljen u pisanom obliku – objasnio je Turudić.

>>>Rukelj: Rješenje 90:10 nije dobro. Zakon o javnoj nabavi treba mijenjati

Na prezentaciji, Turudić se osvrnuo i na Ugovor o javnoj nabavi sukladno ZNJ-u (Zakon o javnoj nabavi).

– ZNJ ne sadrži izričitu odredbu kojom se ugovor o javnoj nabavi definira niti kao upravi ugovor niti kao ugovor građanskog prava. Za određivanje pravne prirode ugovora važan je članak 330 koji mnogi kolege koriste kao da je riječ o građanskom pravu – kazao je Turudić.

Na kraju je zaključio da je Ugovor o javnoj nabavi upravni ugovor te da nesustavnost normativnog uređenja uzrokuje probleme u praksi.

– Ako ugovor o javnoj nabavi definiramo kao građansko-pravni ugovor onda prihvaćamo činjenicu da ugovor neće biti ništetan ako je sklopljen protivno odluci o odabiru, što je nedopustivo i može dovesti do problema u primjeni prava  javne nabavu – objasnio je.

Ipak, za kraj je istaknuo kako postoje pozitivni iskoraci u novom Zakonu o javnoj nabavi ali da smatra kako bi u budućim izmjenama i dopunama zakona, zakonodavac trebao razmisliti o izričitom definiranju Ugovora o javnoj nabavi kao upravnog ugovora.