29. svibanj 2013.

Obrtnici i slobodna zanimanja nisu ravnopravni s građanima

Donošenjem Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je na snazi od 9. svibnja 2013., Ministarstvo financija nastavlja aktivnosti na smanjivanju dugova na osnovi neplaćenih poreza, doprinosa, carina, pristojbi i drugih javnih davanja čija je naplata u nadležnosti Porezne uprave.

Prijašnji su propisi bili u funkciji omogućavanja pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost da premoste probleme sa zakašnjenjem u plaćanju javnih davanja, a Zakonom o naplati poreznog duga fizičkih osoba i građanima se olakšavaju nepodmirene porezne obveze.Pogodnosti uređene tim zakonom mogu iskoristiti građani koji ne obavljaju nikakvu registriranu djelatnost, poljoprivrednici koji su kao nositelji poljoprivrednoga gospodarstva upisani u upisnike nadležnih državnih tijela te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost ribarstva i prema toj su osnovi upisane u odgovarajuće upisnike. Obrtnici i oni koji su prije obavljale djelatnost slobodnog zanimanja, a prije stupanja na snagu Zakona zatvorili su obrt, odnosno prestali obavljati djelatnost slobodnog zanimanja, također se mogu koristiti modelima pogodnijeg plaćanja poreznog duga propisanima Zakonom.

Čemu rate ako se ne radi? Budući da je Zakon stupio na snagu 9. svibnja 2013., obrtnici i osobe slobodnih zanimanja koji su zaključno s 8. svibnja 2013. zatvorili obrt, odnosno zatražili brisanje iz odgovarajućih javnih upisnika, također mogu od Porezne uprave zatražiti da se na porezne dugove koji su im ostali neplaćeni nakon zatvaranja djelatnosti primijeni taj zakon. Budući da se prema Zakonu o obrtu i posebnim zakonima koji uređuju djelatnosti slobodnih zanimanja ne može unatrag odjaviti obavljanje djelatnosti, obrtnici i slobodna zanimanja koji su djelatnost odjavili 9. svibnja 2013. i poslije neće moći iskoristiti te pogodnosti.Pod poreznim dugom za koji fizička osoba može zatražiti pogodniji način podmirenja smatra se dug za sve vrste poreza, doprinosa za socijalno osiguranje, carina i pristojbi osim doprinosa za mirovinsko osiguranje individualne kapitalizirane štednje (doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja). Građani uglavnom duguju porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, godišnji porez na cestovna motorna vozila i plovila, a bivši obrtnici i osobe koje su bile registrirane kao slobodna zanimanja duguju porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak ili dobit, socijalne doprinose, članarine turističkim zajednicama i drugo. Dug se sastoji od glavnice i zateznih kamata evidentiranih u Poreznoj upravi na dan podnošenja zahtjeva.

Dva modela Fizičkoj osobi omogućuje se izbor jednog od dva modela pogodnijeg plaćanja ukupnog duga: 1) otpis kamata uz istodobno reprogramiranje glavnice, s time da se na reprogramiranu glavnicu u razdoblju otplate obračunavaju kamate; ili 2) otpis kamata uz jednokratnu uplatu glavnice duga. Dakle, u oba se modela pogodnijeg plaćanja poreznog duga fizičkoj osobi omogućuje oslobođenje od obveze plaćanja zateznih kamata.U prvome modelu, otpisu zateznih kamata uz reprogram glavnice, fizičkoj osobi odobrava se plaćanje glavnice duga u mjesečnim ratama. Broj mjesečnih rata ovisi o veličini duga i iznosi najviše do 60 mjeseci. Naprimjer, dug od 100.000,01 do 200.000 kuna može se otplaćivati najviše u 48 rata, dug od 200.000,01 do 500.000 kuna u 54 mjesečne rate, a dug koji premašuje 500.000 kuna u 60 mjesečnih rata. Na reprogramiranu glavnicu plaćaju se kamatE prema stopi od 4,5 posto na godinu.U drugome modelu također se u cijelosti otpisuju zatezne kamate, a fizička je osoba dužna dug za glavnicu uplatiti u roku od 30 dana od primitka rješenja kojim se odobrava otpis kamata uz jednokratnu uplatu glavnice. Taj se rok samo iznimno može produljiti na najdulje 60 dana, i to ako fizička osoba to zatraži već pri podnošenju zahtjeva i obrazloži razloge zbog kojih traži rok od 60 dana za plaćanje ukupne glavnice duga.

Otplata i ovrha Fizičke osobe koje imaju interesa koristiti se pogodnošću u namirenju poreznih dugova otpisom kamata i reprogramiranjem glavnice ili otpisom kamata uz jednokratno plaćanje glavnice dužne su Poreznoj upravi nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti pisani zahtjev u kojem se opredjeljuju za jedan od dva moguća modela. Za tu je svrhu Porezna uprava pripremila obrazac koji se može otisnuti s internetskih stranica Porezne uprave ili podignuti u svakom poreznom uredu. Zahtjev se mora podnijeti u roku od 90 dana računajući od stupanja na snagu Zakona. Posljednji je dan za podnošenje zahtjeva ponedjeljak 6. kolovoza 2013. Zahtjev za reprogram glavnice, odnosno za jednokratno plaćanje glavnice uz otpis kamata, mogu podnijeti i fizičke osobe kojima su u tijeku postupci ovrhe pljenidbom novca radi naplate poreznog duga. Nakon što rješenje kojim se fizičkoj osobi odobrava reprogram ili jednokratna otplata glavnice duga postane izvršno, započeti ovršni postupci obustavit će se po službenoj dužnosti. Fizička osoba može i prije donošenja rješenja zatražiti odgodu ovrhe duga na koji se zahtjev odnosi, ali tada mora poreznom tijelu obrazložiti i dokumentirati opravdanost razloga zbog kojih traži odgodu ovrhe.

piše dr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednicačasopis Računovodstvo i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Notice: Undefined variable: module in /var/www/lider.media/web/templates/site/html/mod_custom/LinkerWidget.php on line 14