29. siječanj 2015.

Od 2016. olakšice samo za ulaganja u razvojne projekte

Trgovačka društva, privatne ustanove, fizičke osobe koje umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobit i drugi obveznici poreza na dobit obvezni su do kraja travnja sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti Obrazac PD ‒ godišnju prijavu poreza na dobit za 2014. godinu.

Većina poduzetnika tu zakonsku obvezu obavlja ranije, kako bi podatke u prijavi poreza na dobit uskladili s podacima iskazanim u godišnjim statističkim izvještajima koji se do kraja ožujka predaju Financijskoj agenciji.

Prijava poreza na dobit za 2014. godinu sastavlja se uz korištenje svim olakšicama i oslobođenjima, kako je to bilo uređeno za prethodnu, 2013. godinu. Novosti koje se odnose na pooštrene uvjete i izmijenjena pravila umanjivanja porezne osnovice za reinvestiranu dobit, uvedene izmjenama Zakona o porezu na dobit koji je na snazi od 11. prosinca 2014. godine, primjenjivat će se tek u 2016. godini, pri sastavljanju poreznih prijava za 2015. godinu. Poreznom olakšicom za reinvestiranu dobit ne mogu se koristiti svi obveznici poreza na dobit, već samo obveznici poreza na dobit organizirani kao trgovačka društva i to samo oni pravni oblici trgovačkih društava koji imaju registriran temeljni kapital (dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću).

 

Mn: Posljednji put po starom

 

Godina 2014. posljednja je godina za koju trgovačka društva iz nebankarskog i nefinancijskog sektora mogu donijeti odluku o korištenju dijelom ili ukupnom ostvarenom dobiti za povećanje temeljnoga kapitala i za taj iznos u odnosnoj godini umanjiti osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Odluči li se za korištenje tom poreznom pogodnosti, trgovačko društvo obvezno je provesti postupak povećanja temeljnoga kapitala i donijeti odgovarajuće odluke sukladno Zakonu o trgovačkim društvima te u nadležnom trgovačkom sudu registrirati povećanje temeljnoga kapitala. Također, trgovačko društvo dužno je u roku šest mjeseci od roka za predaju prijave poreza na dobit, tj. najkasnije do kraja listopada 2015. dostaviti Poreznoj upravi dokaz o provedenom povećanju temeljnoga kapitala.

Iznos dobiti namijenjen za povećanje temeljnoga kapitala ostaje u trgovačkom društvu, upotrebljava se za redovno poslovanje ili za druge namjene društva i ne smije se isplaćivati dioničarima odnosno udjeličarima. Porezna uprava trajno prati obveznike poreza na dobit koji se koriste tim oslobođenjem, jer je ono uvjetno. Primjerice, ako bi trgovačko društvo naknadno donijelo odluku i provelo postupak smanjenja temeljnoga kapitala, čak i sa svrhom podmirivanja gubitaka u poslovanju, porezno bi tijelo naplatilo porez na dobit za koji je porezni obveznik koristio oslobođenje.

 

Mn: Od 2015. zaoštreni uvjeti

 

Od 2015. godine uvjeti korištenja oslobođenjem od obveze poreza na dobit za reinvestiranu dobit znatno su zaoštreni. Olakšicom će se moći koristiti, ali uz uvjet ulaganja ostvarene dobiti u razvojne projekte. I prema izmijenjenom je Zakonu nužno provesti postupak povećanja temeljnoga kapitala, a porezno oslobođenje ostvarivat će se samo za iznos dobiti koji je jednak iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih ili otvaranja novih radnih mjesta. Dugotrajna imovina mora biti kupljena odnosno na drugi način nabavljena prema tržišnim uvjetima i mora biti riječ o imovini za koju je u ukupnom iznosu dozvoljen rashod amortizacije. Time se isključuju ulaganja u osobne automobile, plovila i zrakoplove, kuće za odmor koje se ne upotrebljavaju za obavljanje djelatnosti i dr. Investiranje u nabavu dugotrajne imovine mora biti realizirano tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava. Porezni obveznici koji se namjeravaju za 2015. godinu koristiti tom poreznom pogodnosti moraju u 2015. godini realizirati planirane nabavke.

Reinvestirana dobit morat će se odraziti na zadržavanje postojećeg broja radnika. Trgovačko društvo koje će se za 2015. i kasnije godine koristiti tim poreznim oslobođenjem ima obvezu zadržati broj radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja za koje se iskazuje umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, i to najmanje dvije godine nakon proteka toga razdoblja.

Pooštreni su i uvjeti pod kojima reinvestirana dobit neće biti priznata kao porezna olakšica, čak i kad je uložena u nabavu odgovarajuće dugotrajne imovine. Umanjenje porezne osnovice neće se priznati u slučaju naknadnog smanjenja temeljnoga kapitala koji je povećan reinvestiranom dobiti, ni u slučaju smanjenja broja radnika prije nego je proteklo dvije godine od korištenja poreznim oslobođenjem. Dogodi li se to, porezni obveznik gubi pravo na uvjetno ostvarenu poreznu olakšicu.