11. svibanj 2012.

Plaćanje doprinosa je obvezno i kad plaća nije isplaćena

Od 1. svibnja 2012. na snazi je Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, kojom su poslovne banke dobile nova zaduženja vezana uz kontrolu plaćanja doprinosa.

Temeljem obveza iz Uredbe, Porezna uprava je preko Financijske agencije svim poslovnim bankama dostavila popis poslodavaca (pravnih i fizičkih osoba) koji u veljači i ožujku 2012. za svoje radnike nisu platili doprinose i/ili nisu predali obrazac ID. Obrazac ID je izvještaj na kojem se iskazuju podaci o iznosima doprinosa i poreza na dohodak dospjelih za plaćanje u prethodnom mjesecu, a poslodavci su ga obvezni dostaviti Poreznoj upravi do 15. u mjesecu za prethodni (do 15. svibnja za travanj, do 15. lipnja za svibanj itd.).

Poslodavci koji su u izvještajnom mjesecu isplatili plaću trebaju na obrascu ID iskazati iznose poreza i svih doprinosa iz plaće i na plaću. Poslodavci koji nisu isplatili plaću u obrascu ID trebaju iskazati samo iznose doprinosa jer prema Zakonu o doprinosima obveza plaćanja doprinosa dospijeva čak i u slučaju kad plaća nije isplaćena. Takve popise će Porezna uprava svakog prvog u mjesecu dostavljati poslovnim bankama. Popis poslodavaca neurednih platitelja doprinosa uvijek će obuhvaćati podatke za dva mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se sastavlja lista. Tako će potkraj svibnja biti sastavljena lista koji će obuhvaćati podatke o neurednim platiteljima doprinosa za ožujak i travanj, a poslovnim će bankama taj popis biti dostavljen do 1. lipnja.

Kako ispuniti obrazac Kako bi se bankama omogućilo prepoznavanje platnog naloga kojim poslodavac sa svoga poslovnog računa isplaćuje neto plaću, Uredbom su uvedene posebne oznake koje su svi poslodavci, i oni koji se nalaze na popisu Porezne uprave i oni koji nisu na tom popisu, obvezni navesti na nalozima za isplatu neto plaće. Svi su poslodavci dužni od 1. svibnja 2012. na nalogu za isplatu plaće u polju ‘poziv na broj zaduženja‘ navesti oznaku 67, a u nastavku svoj OIB, mjesec i godinu na koju se odnosi isplata neto plaće te znamenku 0, 1, 2, 3 ili 4 kojom se opisuje vrsta isplate (prvi dio plaće, drugi dio plaće i dr.).

Obveza posebnog označavanja naloga za isplatu neto plaće ne odnosi se samo na poslodavce korisnike državnog proračuna koji plaću isplaćuju preko jedinstvenog računa državne riznice (npr. ustanove obrazovanja, centri za socijalnu skrb). No, čak i oni, ako uz plaću koju primaju preko sustava državne riznice drugi dio plaće isplaćuju iz vlastitih sredstava, na nalozima za isplatu tog dijela neto plaće moraju navesti oznake propisane Uredbom. Poslodavci kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu na temelju godišnjeg programa (npr. ustanove javnog zdravstva) na nalozima za isplatu neto plaće obvezno moraju navesti oznake propisane novom Uredbom. Sadržaj naloga za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak nije promijenjen. Za poslodavce koji nisu na popisu Porezne uprave nema nikakvih ograničenja u obavljanju platnog prometa. Osim navođenja novih oznaka na nalozima za isplatu neto plaće u tehnici isplate plaće njima se ništa ne mijenja.

Kad ste na ‘popisu’ Poslodavci koji su na popisu Porezne uprave, a imaju račune u više banaka, obvezni su isplatu neto plaća i plaćanje doprinosa obavljati u istoj poslovnoj banci. Prije realizacije naloga za isplatu neto plaće, banka je dužna kontrolirati jesu li predali i naloge za uplatu doprinosa za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje te doprinosa za zapošljavanje. Kontrola se provodi neovisno o tome za koji se mjesec isplaćuje neto plaća. Pri tome banke ne kontroliraju svotu navedenu na nalogu za plaćanje, već samo utvrđuju jesu li istodobno s isplatom neto plaće plaćeni i doprinosi. Ako banka ustanovi da poslodavac nije zajedno s nalozima za isplatu neto plaće predao i naloge za uplatu pripadajućih doprinosa, odbit će realizaciju naloga za isplatu neto plaće. Isto će učiniti i u slučaju ako na računu nema dovoljno sredstava za istovremeno plaćanje doprinosa i isplatu neto plaće. Banka može za potrebe kontrole plaćanja doprinosa klijentu ograničiti korištenje ranije ugovorenih bankarskih usluga i onemogućiti mu isplatu neto plaće korištenjem internetskog bankarstva.

Banke provode isključivo formalnu kontrolu, povezujući naloge za isplatu neto plaće s nalozima za plaćanje doprinosa. Svote doprinosa će naknadno, na temelju dnevnih povratnih informacija iz poslovnih banaka, kontrolirati Porezna uprava. Banke su obvezne dnevno ažurno obavještavati Financijsku agenciju o provedenim i o onemogućenim platnim transakcijama koje se odnose na isplatu plaća i plaćanje doprinosa, a Financijska agencija te podatke prosljeđuje Poreznoj upravi. Na temelju povratnih informacija Porezna uprava će provoditi mjere prisilne naplate doprinosa blokadom računa ili naplatom iz druge imovine poslodavca.