Korona i biznis
18. prosinac 2015.

Službeno putovanje sada može trajati najdulje 30 dana

Pravilnikom o porezu na dohodak izmijenit će se i odredbe kojima se reguliraju izdaci za službena putovanja. Regulira se najdulje službeno putovanje, definira iznos neoporezive dnevnice kad je radniku osigurana prehrana te smanjuje broj podataka u JOPPD-u

U tijeku je postupak donošenja izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak kojim se uređuje primjena Zakona o porezu na dohodak, a dijelom i Zakona o doprinosima. Među ostalim  novostima, izmijenit će se odredbe kojima se reguliraju izdaci za službena putovanja i smanjiti broj podataka o neoporezivim izdacima za službena putovanja u zemlji i inozemstvu koji se prikupljaju obrascem JOPPD. Uvode se sljedeće novosti: regulira se najdulje službeno putovanje, definira iznos neoporezive dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu kad je radniku na neki drugi način osigurana prehrana te smanjuje broj podataka o izdacima za službena putovanja koje treba iskazati u obrascu JOPPD.

Uvodi se limit

Radniku se za cijelo razdoblje službenog putovanja mogu isplatiti neoporezive dnevnice, i to po jedna puna dnevnica za svaka 24 sata provedena na putu, za ostatak putovanja dulji od 12 sati i za putovanje koje traje dulje od 12 sati odnosno pola dnevnice za putovanje ili ostatak putovanja koji je kraći od 12 sati, ali dulji od osam  sati. Propisi koji sada vrijede ne ograničavaju trajanje službenog putovanja ni za putovanje u zemlji ni za službeno putovanje u inozemstvo, tako da broj dnevnica nije limitiran.To se namjerava izmijeniti tako da se za porezne svrhe definira kako se službenim putovanjem smatra odlazak u drugo mjesto ili drugu državu radi obavljanja određenih poslova, najdulje do trideset kalendarskih dana. Neoporezive dnevnice fiskalno su privlačan način podmirivanja povećanih troškova koji nastaju radniku upućenom u drugo mjesto radi obavljanja poslova. Poslodavci su ih katkad upotrebljavali u slučajevima kad je objektivno bila riječ o promjeni mjesta rada radnika, pa se takva praksa sada namjerava onemogućiti propisivanjem najduljeg trajanja službenog putovanja. Upućivanje radnika u drugo mjesto radi obavljanja nekih poslova do trideset dana može se smatrati službenim putovanjem za koje se mogu isplatiti neoporezive dnevnice. Sve iznad te granice u poreznom će se smislu smatrati promjenom mjesta rada radnika.

Dnevnice i prehrana

Porezna uprava namjerava preciznije odrediti visinu neoporezive dnevnice u zemlji kad je radniku na tom putovanju cijelo razdoblje ili samo za određene dane na neki drugi način osigurana prehrana. Ako mu ona nije osigurana, dnevnica u tuzemstvu iznosi 170 kn na dan i namijenjena je podmirivanju prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen (prijevoz do mjesta koje je određeno kao ciljano odredište službenog putovanja i iz njega posebno se nadoknađuje na temelju računa ili drugih vjerodostojnih isprava). Ako je radniku na neki drugi način omogućena prehrana, bilo samo ručak, samo večera bilo oba glavna obroka, dnevnica će se umanjiti za 60 posto pa će neoporeziva svota dnevnice iznositi 68 kuna.

Kriteriji za određivanje visine neoporezive dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za sada  ostaju nepromijenjeni. Visina inozemnih dnevnica uređena je posebnom Vladinom odlukom; ako je na službenom putu u inozemstvu osigurana prehrana, dnevnica se umanjuje se za 80 posto.

Jednostavnije izvješće

Porezna uprava namjerava pojednostavniti prikupljanje podataka o neoporezivim primicima fizičkih osoba koji se odnose na naknadu troškova službenih putovanja. U obrascu JOPPD više se neće iskazivati podaci o izdacima za smještaj i javni prijevoz  na službenom putu ni o izdacima za cestarinu i tunelarinu, neovisno o načinu plaćanja tih izdataka.

Radi toga se ukidaju neke šifre iz Šifrarnika neoporezivih primitaka (šifra 39 i 27, a djelomično i šifra 53). Kao i do sada, neće se iskazivati ni ostali troškovi koji nastaju na službenom putovanju iako ih poslodavac nadoknađuje kao neoporezivi primitak radnika (npr. izdaci za parkiranje, za prijevoz prtljage i dr.). Porezna uprava će nakon stupanja na snagu najavljenih izmjena samo prikupljati podatke o isplaćenim dnevnicama i naknadi za uporabu službenog automobila u privatne svrhe.  Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak stupit će na snagu osmoga dana nakon objave u Narodnim novinama, a datum objave ovisi o tome kad će Vlada donijeti uredbu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojom se mijenja način plaćanja predujmova poreza na dohodak pri oporezivanju kapitalnih dobitaka, što stupa na snagu 1. siječnja 2016. Predmet te uredbe jest izmjena načina plaćanja predujmova poreza na dohodak na kapitalne dobitke, a s obzirom na to da se i ta materija regulira predmetnim Pravilnikom, izmjene će se objaviti tek nakon stupanja na snagu uredbe o izmjenama Zakona o porezu na dohodak.