23. svibanj 2013.

Stižu dodatni troškovi svim isplatiteljima plaća, mirovina, honorara, dividendi...

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak te izmjenama Zakona o doprinosima koje su na snazi od 1. siječnja 2013. dana je ovlast ministru financija da uz suglasnost ministra rada i mirovinskog sustava propiše nov način izvještavanja Porezne uprave o primicima koje različiti subjekti isplaćuju fizičkim osobama te o obračunanim i uplaćenim svotama poreza na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja.

U mjerodavnim su ministarstvima pripremljene izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak kojima se od 1. siječnja 2014. uvodi novi obrazac Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, skraćeno obrazac JOPPD. Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak dostupan je na web-stranicama Porezne uprave.

Opsežne pripreme Zbog uvođenja novog načina izvještavanja Porezne uprave većina će poslodavaca i drugih isplatitelja dohodaka morati provesti opsežne tehničke pripreme. Na obrascu JOPPD ujedinit će se podaci o svim vrstama dohodaka kod kojih je isplatitelj obvezan pri isplati ustegnuti porez po odbitku, o iznosima doprinosa te podaci o neoporezivim primicima isplaćenima fizičkim osobama. Obrazac će zamijeniti mjesečna izvješća o dohotku od nesamostalnog rada (ID), o drugom dohotku (IDD), o doprinosima za osobe osigurane u posebnim okolnostima (IDD-1) te godišnja izvješća o drugom dohotku, dohotku od kapitala, od osiguranja, od imovinskih prava (ID-1) i obrazac R-Sm. 

Tom radikalnom izmjenom sustava izvještavanja želi se racionalizirati administriranje u različitim državnim institucijama te Poreznoj upravi omogućiti da brže dobiva cjelovitije informacije o primicima fizičkih osoba. Umjesto u više institucija, obveznici će dostavljati jedan obrazac Poreznoj upravi koja će u sustavu razmjene podataka između državnih tijela i organizacija te podatke prosljeđivati drugima.

Porezni šifrarnik Osim za porezne svrhe i sustave obveznih osiguranja, podaci o ostvarenim primicima trebaju poslužiti za predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera na tržištu rada i racionalnije vođenje socijalne politike. Ukupni bi podaci trebali dati cjelovitiju sliku o primicima svake fizičke osobe praćeno preko osobnog identifikacijskog broja (OIB), kako bi se dosljednije primjenjivali propisani dohodovni cenzusi određeni kao uvjet ostvarivanja raznih potpora (socijalne pomoći, dječjeg doplataka i dr.). Podaci bi se trebali iskoristiti za različite svrhe, pa je zbog široko postavljenih zahtjeva novi model prikupljanja podataka vrlo složen.

Iskazivanje velikog broja podataka i njihova uporaba za svrhu kojoj su namijenjeni namjerava se postići šifriranjem iskazanih podataka. Sastavni dio Pravilnika o porezu na dohodak bit će i pet zasebnih šifrarnika kojima se označavaju podnositelji obrasca, stjecatelji primitka odnosno osiguranici, vrsta oporezivog primitka koji se isplaćuje, vrsta neoporezivog primitka te način isplate određenog primitka. Šifre trebaju poslužiti za kontrolu točnosti obračunanih javnih davanja i određivanje utjecaja primitka na ostvarivanje prava osiguranika u sustavima obveznih osiguranja. U dijelu koji se odnosi na podatke o plaći trebat će iskazivati razdoblje na koje se odnosi plaća te sate rada na koje se isplata odnosi. Od financijskih podataka iskazivat će se podaci o bruto svoti primitka, iznosima doprinosa iz plaće i na nju, pojedinačno po osobama te iznosima poreza na dohodak i prireza.

Dnevno ažuriranje Najveću novinu donosi obveza iskazivanja većine neoporezivih primitaka. Poslodavci će po primateljima iskazivati podatke o isplaćenim naknadama troškova prijevoza, o naknadama troškova službenih putovanja, jubilarnim nagradama, darovima djeci radnika, potporama za novorođeno dijete, za bolovanje ili smrt člana obitelji, o regresu za godišnji odmor, božićnici, otpremninama i drugim neoporezivim primicima. Naknade troškova službenih putovanja iskazivat će se prema načelu isplaćenih primitaka za te namjene nakon obavljenog službenog putovanja. Iskazivat će se i isplaćene neoporezive stipendije za školovanje učenika i studenata, sportske stipendije, naknade sportašima amaterima, zarade preko studentskih servisa, sindikalne potpore, potpore koje isplaćuju lokalne jedinice i dr. Obrazac JOPPD dostavljat će se Poreznoj upravi do kraja dana u kojem je obavljena isplata određenog primitka odnosno najkasnije idući radni dan. Za neoporezive primitke bit će omogućen izbor ili dostavljanje podataka na dan isplate ili na obrascu za posljednji dan mjeseca u kojem je primitak isplaćen. 

Uvođenje novog obrasca JOPPD donosi dodatne troškove svim isplatiteljima plaća, mirovina, drugog dohotka, autorskih honorara, dividendi i udjela u dobiti, dohotka od imovinskih prava te isplatiteljima neoporezivih primitaka. Ti se troškovi odnose na zahtjevne informatičke programe koji će udovoljiti potrebama pravilnog iskazivanja podataka.


Notice: Undefined variable: module in /var/www/lider.media/web/templates/site/html/mod_custom/LinkerWidget.php on line 14