Arhiva

Zaposliti pripravnika posebno se isplati manjim poslodavcima

Iznos porezne olakšice za poslodavca određen je u visini bruto plaće i doprinosa na plaću koju je poslodavac isplatio pripravniku u 12 mjeseci Plaća pripravnika u pravilu iznosi 80 ili 85 posto od plaće radnog mjesta za koje se osposobljava. Ako visina te plaće varira, pripravnik bira povoljniju varijantu

Subvencije od oko 770 do 2500 kn na mjesec u trajanju od 12 mjeseci poslodavci mogu ostvariti za zapošljavanje pripravnika do 29 godina starosti

Piše: mr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije
mzuber@rif.hr

                 Prema zakonu, pripravnici su osobe koje se prvi put zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovali, da bi se radom i stručnom praksom osposobile za samostalan rad u stečenom zanimanju (čl. 33. Zakona o radu, Nar. nov. br. 137/04. – proč. tekst). Poslodavac koji zapošljava pripravnika mora mu omogućiti osposobljavanje za samostalan rad, a način osposobljavanja mora biti uređen pravilnikom o radu ili ugovorom koji sklapaju poslodavac i pripravnik. Ugovor o radu koji prije početka rada sklapaju poslodavac i pripravnik mora biti u pisanom obliku. U njemu se, između ostalog, obvezno navodi trajanje pripravničkog staža te naznaka je li riječ o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Poslodavac je dužan prijaviti pripravnika nadležnim tijelima mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja. Prema propisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, rok za prijavu je 15 dana od zasnivanja radnog odnosa. No, s obzirom da su Zakonom o Državnom inspektoratu proširene ovlasti inspektora rada u području radnih odnosa, tako da inspektor rada ima ovlaštenje usmenim rješenjem na rok od 30 dana poslodavcu zabraniti obavljanje djelatnosti ako zatekne na radu neprijavljenog radnika, savjet je poslodavcima da prijavu podnesu odmah, na dan početka rada. Poslodavac je obvezan u roku 15 dana pripravniku dati ugovor o radu i presliku prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Isto tako, obvezan je nakon prestanka radnog odnosa pripravnika, u roku od osam dana uručiti mu presliku odjave s mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja.

Bez stručnog ispita moguć otkaz

            Prema Zakonu o radu, pripravnički staž može trajati najdulje godinu dana. No, ako je posebnim propisom određeno drukčije trajanje pripravničkog staža, tada on ima prednost u primjeni. Nakon proteka pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit. Obveza polaganja stručnog ispita može se urediti i kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu. Ako je obveza polaganja stručnog ispita određena zakonom, tada je posebnim propisom donesenim na temelju tog zakona određen i sadržaj stručnog ispita, a ako takvog propisa nema, tada se sadržaj i način polaganja ispita određuje pravilnikom poslodavca.

Ako pripravnik ne položi stručni ispit, a sklopio je ugovor o radu na neodređeno vrijeme, poslodavac mu može otkazati ugovor o radu. Riječ je o redovitom otkazu ugovora o radu, što znači da pripravnik ima pravo na otkazni rok. Trajanje otkaznog roka ovisi o radnom stažu ostvarenom kod poslodavca, a najmanje dva tjedna.

Plaća i druga prava iz radnog odnosa

                   Pripravnik ima pravo na plaću i sva druga prava iz radnog odnosa, jednako kao i drugi radnici koji nisu u statusu pripravnika. Visina pripravničke plaće određuje se ugovorom o radu, pravilnikom ili kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca. Uobičajeno je da se u nabrojanim izvorima radnog prava plaća pripravnika određuje umanjeno u odnosu na plaću radnika koji radi na poslovima za koje se pripravnik osposobljava, tako da je plaća pripravnika u pravilu 80 ili 85 posto od plaće za to radno mjesto. Ako je različitim izvorima radnog prava određena različita svota plaće, pripravnik ima pravo na plaću koja je za njega najpovoljnija.

Plaća pripravnika podliježe obračunu i uplati svih javnih davanja, jednako kao i plaća svakog drugog radnika. Pripravnici nemaju nikakve dodatne olakšice u odnosu na druge zaposlenike.
I na pripravnika se primjenjuju odredbe radnog prava koje reguliraju najdulje trajanje punoga radnog vremena, odredbe o pravu na dnevni, tjedni i godišnji odmor. Pripravnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana za svaku kalendarsku godinu. Ima i pravo na dopust do sedam radnih dana u godini za važne osobne potrebe, kao što je sklapanje braka, rođenje djeteta, smrt člana uže obitelji i dr. U slučaju bolesti, pripravnik ima pravo odsustvovati s rada radi liječenja, s pravom na naknadu plaće.

Pripravnica kojoj istekne ugovor o pripravničkom radu sklopljen na određeno vrijeme, a u tom je trenutku zatečena na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći ili koristi porodni dopust, nastavlja preko Zavoda za zdravstveno osiguranje ostvarivati prava po osnovi roditeljstva. Poslodavac je odjavljuje iz sustava mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja s danom isteka ugovora o radu, a osoba se radi ostvarivanja prava na bolovanje odnosno porodni dopust prijavljuje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. 

Više sredstava malim poduzetnicima

                  Ako imaju interesa i uz uvjet ispunjavanja traženih uvjeta, poslodavci mogu za zapošljavanje pripravnika koristiti poticajna državna sredstva na temelju Godišnjeg plana za poticanje zapošljavanja za 2006. godinu, koja se ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Potpora za zapošljavanje mladih osoba bez iskustva može se ostvariti za mlade nezaposlene osobe starosne dobi do 25 odnosno 29 godina. Za osobe strukovnih zanimanja i osobe srednje, više i visoke stručne spreme subvencija traje 12 mjeseci.

Poticanje zapošljavanja osoba dobne skupine do 29 godina starosti služi upravo sufinanciranju pripravničkog staža. Poslodavci mogu ostvariti poticajna sredstva za osobe koje su završile srednje, više ili visoko obrazovanje, a nemaju radnog iskustva ili ga imaju najviše do 6 mjeseci i to izvan zanimanja za koje su se školovale. Dodatni je uvjet da je riječ o nezaposlenim mladim osobama koje su najmanje šest mjeseci prijavljene u evidenciji nezaposlenih koju vodi Zavod za zapošljavanje ili o osobama koje su prijavljene manje od šest mjeseci, ali su se prijavile u evidenciju u roku 90 dana od završetka školovanja.

Svota subvencije ovisi o stručnoj spremi pripravnika i veličini poslodavca, na način da se poticajnim sredstvima više subvencioniraju mali poslodavci koji zapošljavaju osobe više i visoke stručne spreme. 

Porezne olakšice za poslodavce

                Poslodavci obveznici poreza na dobit i poslodavci obveznici poreza na dohodak koji zaposle pripravnika mogu po toj osnovi ostvariti poreznu olakšicu pri plaćanju poreza na dobit odnosno poreza na dohodak. Ta se olakšica inače ostvaruje za novozaposlene radnike zaposlene na neodređeno vrijeme, a za pripravnike se može ostvariti čak i u slučaju kad se ugovor o radu sklopi na određeno vrijeme. Poslodavac može ostvariti poreznu olakšicu za zapošljavanje pripravnika iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, ali i za pripravnika kojeg je zaposlio neposredno nakon završenog školovanja, bez posredovanja Zavoda za zapošljavanje.

Iznos porezne olakšice određen je u visini bruto plaće i doprinosa na plaću koju je poslodavac isplatio pripravniku u razdoblju 12 mjeseci od dana zaposlenja.
Ako razdoblje od 12 mjeseci obuhvaća dvije kalendarske godine, olakšica se u pripadajućem dijelu ostvaruje za svaku kalendarsku godinu. Ako poslodavac u istom poreznom razdoblju smanji broj zaposlenih radnika, tada se iznos porezne olakšice umanjuje za svotu bruto plaća i doprinosa na plaću koje bi do isteka poreznog razdoblja bile isplaćene radnicima kojima je iz bilo kojeg razloga prestao radni odnos. Porezne olakšice po osnovu zapošljavanja pripravnika mogu ostvariti i poslodavci koji koriste poticajna sredstva iz Programa zapošljavanja, jer jedno pravo ne isključuje drugo.

Liječnička potvrda samo za neke djelatnosti

           Opća zdravstvena sposobnost pripravnika nije uvjet njegovog zapošljavanja. Samo ako posebni zakon propisuje zdravstvenu sposobnost kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa, tada pripravnik mora pribaviti odgovarajuću liječničku dokumentaciju kojom dokazuje traženu zdravstvenu sposobnost. Tako npr. propisi o uvjetima za obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva zahtijevaju posebnu zdravstvenu sposobnost radnika koji rade s prehrambenim namirnicama, pa i pripravnik mora prethodno obaviti liječnički pregled.

Koliko se može dobiti poticajnih sredstava za zapošljavanje pripravnika
Visina mjesečne subvencije

Veličina poslodavca

za pripravnika strukovnog zanimanja i srednje stručne spreme
za pripravnika više i visoke stručne spreme

Mali poslodavci
(manje od 50 radnika i godišnji promet do 16 milijuna kn)
1.932,12 kn
2.378,00 kn

Srednji poslodavci
(manje od 250 radnika i godišnji promet do 60 milijuna kn)
1.545,70 kn
1.902,04 kn

Veliki poslodavci
(više od 250 radnika i godišnji promet veći od 60 milijuna kn)
772,85 kn
951,02 kn

Komentari