Arhiva

Magična granica pet tisuća kuna

Nova Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem više ne određuje visinu gotova novca koji tvrtka može na kraju radnoga dana zadržati u blagajni, izuzev ako poslovno rukovodstvo procijeni da treba donijeti odluku o blagajničkom maksimumu

Gotovinsko plaćanje poslovni subjekti (pravne osobe, tijela državne uprave i državne vlasti, jedinice lokalne i regionalne samouprave te fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sukladno propi-sima) mogu obaviti izravnom predajom gotova novca, te uplatom ili isplatom gotova novca na račun. Uvjete i način takva plaćanja propisuje odluka guvernera Hrvatske narodne banke.

Nova Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem više ne određuje visinu gotova novca koji poslovni subjekt može na kraju radnog dana zadržati u blagajni (blagajnički maksimum), osim ako to ne procijeni potrebnim, u kojem slučaju donosi odluku o blagajničkom maksimumu. Tada je dužan pridržavati se tako određenog blagajničkog maksimuma, a gotovinu koja prelazi iznos blagajničkog maksimuma mora položiti na račun u svojoj poslovnoj banci isti dan ili najkasnije sljedeći dan.

Također, nije propisana obveza da se dopuštena plaćanja gotovim novcem iz utrška ili uplatom na bla-gajni moraju evidentirati na računu tvrtke u banci. Utržak se može izravno koristiti za gotovinsko pla-ćanje bez obveze evidentiranja na svom računu, ali samo za nabavu proizvoda i usluga do 5.000 kuna po jednom računu. Sve ostale isplate ne mogu se isplaćivati gotovim novcem na osnovi uplata na bla-gajni ili utrška bez evidentiranja putem računa u banci.

U ‘blokadi’ nema plaćanja gotovinom

Bezuvjetno ograničenje plaćanja gotovim novcem postoji u uvjetima kad na računu u poslovnoj banci tvrtka ili drugi poslovni subjekt ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje (nalozi za plaćanje za-konskih obveza i javnih prihoda, vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, sudskih odlu-ka) u praksi poznato kao ‘blokada računa’. U tom slučaju ne može se plaćati gotovim novcem ni na ko-joj osnovi kako bi se osigurala zaštita vjerovnika takvog insolventnog dužnika prema redoslijedu pla-ćanja. Stoga sav novac zaprimljen od utrška ili uplate na blagajni treba istog ili najkasnije sljedećeg dana položiti na glavni račun u poslovnoj banci.

Jednima liberalan, drugima restriktivan

Važeća guvernerova Odluka u praksi se doživljava vrlo kontroverzno – jedni je smatraju vrlo liberal-nom, jer u Odluci uopće nije propisan nadzor niti bilo kakvo ograničenje u plaćanju i zadržavanju go-tovog novca, dok je drugi smatraju potpuno restriktivnom, jer se gotov novac ne može zadržavati, nego ga valja uplatiti na račun kod poslovne banke za redovito poslovanje.

Osim toga, kontrolu primjene Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem i dalje po inerciji obavlja Porezna uprava. Ali Odluka bi svakako trebala sadržavati i ovakve odredbe, na prvi pogled nevažne, ali itekako važne za svakodnevnu praksu poslovnih subjekata.


Poreznim obveznicima svakako na žiro račun

Odluka o načinu i uvjetima plaćanja gotovim novcem propisuje da poslovni subjekt može plaćati go-tovim novcem građanima, osim za namjene koje se prema propisima što uređuju porez na dohodak, plaćaju putem računa građanina.

Tako je Zakonom o porezu na dohodak utvrđena obveza isplate na račun, prema kojemu tijela državne uprave, sudbene vlasti i druga državna tijela te tijela i službe jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao i zavodi, neprofitne organizacije i poduzetnici, obavljaju isplate na žiro račun primitaka koji se smatraju dohotkom obveznika poreza na dohodak, a samo iznimno i u gotovom novcu na propisani način. Pojednostavljeno, svaka uplata obavljena mimo žiro računa primatelja, obveznika poreza na do-hodak, smatra se gotovinskim plaćanjem, a uvjete propisuje Pravilnik o porezu na dohodak.

Posebno urediti plaćanje gotovinom

Iako je gotovinsko plaćanje poslovnih subjekata iznimka u našem platnom sustavu, ostaje činjenica da u ukupnim plaćanjima tradicionalno zauzima vrlo značajno mjesto. Kako između poslovnih subjekata i građana ne postoje statistički podaci o opsegu i broju transakcija s gotovim novcem, često se kao do-voljno vjerodostojan pokazatelj uzima udjel gotova novca u monetarnom agregatu M1 – novčana masa u užem smislu (gotov novac u optjecaju i depozitni novac). Taj udjel kod nas je za 50 do 100 posto veći nego u zemljama s razvijenim financijskim sustavom.

Upravo zbog te činjenice potrebno je posebno urediti gotovinsko plaćanje. A ne kao do sada, kad to područje regulira nekoliko zakona, pravilnika i odluka: Zakon o platnom prometu u zemlji i Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem, dok transakciju s fizičkom osobom s registriranom djelat-nošću uređuje Zakon o platnom prometu u zemlji, Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim nov-cem, Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak. Transakcije s fizičkom osobom (građaninom) uređuju Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak.

Nalozi za plaćanje na obrascima platnog prometa

Svi oblici gotovinskog plaćanja, osim izravne predaje gotova novca, iniciraju se nalozima za plaćanje – uplatni nalog i isplatni nalog. Nalozi za plaćanje podnose se na obrascima platnog prometa, ali i na magnetnom mediju i elektronski. Banke članice Hrvatske udruge banaka usvojile su standardizirane obrasce platnog prometa HUB 1 i HUB 2 i objavile Uputu o obliku, sadržaju i upotrebi obrazaca naloga za plaćanje u domaćem platnom prometu kako bi se izbjeglo da različite banke koriste različite obrasce platnog prometa.

 

Kada tvrtka plaća gotovinom drugoj tvrtki

– Za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000 kuna po jednom računu
– Za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem
– Za namjene na temelju posebne odluke guvernera Hrvatske narodne banke

 
Što se može plaćati gotovinom

– Primici koji se ne smatraju dohotkom (kamate, potpore, doplatak za djecu, primici iz socijalnih razloga, primanja invalida na osnovi propisa o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, primitak na osnovi osiguranja stvari, života, odgovornosti i imovine, doplatak za pomoć i njegu, dodatak uz mirovinu i ostalo)
– Primanja koja se smatraju neoporezivim dohotkom (nagrade učenicima i studentima, dnevnice za službena putovanja, otpremnine i slično)
– Dohoci od nesamostalnog rada
– Isplate na ime otkupa sekundarnih sirovina i otpada do propisanog iznosa i prema propisanim uvje-tima
– Primici koje ostvaruju djeca i omladina do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovnog školovanja, od obavljanja sezonskim poslova i slično
– Isplate dohotka od kapitala
– Isplate dohotka od osiguranja

Komentari