Arhiva

Za pravo na naknadu bolovanja najmanje 12 mjeseci osiguranja

Najniži iznos naknade bolovanja na teret HZZO-a sada iznosi 831,50 kn na mjesec, a najviši 4.257,28 kn

Novim zakonskim propisima ukinuta je mogućnost da HZZO isplati naknadu plaće osiguraniku kojemu je bolovanje trebao isplatiti poslodavac, a nije to učinio zbog nelikvidnosti

Piše: mr. sc. Marija Zuber, savjetnica-urednica u časopisu Računovodstvo i financije
mzuber@rif.hr


N
acionalna strategija razvoja zdravstva od 2006. do 2011. godine, koju je Sabor usvojio tijekom ovo-ga ljeta, osnova je za izradu i donošenja novih propisa koji reguliraju prava zdravstvenih osiguranika. Pravo na zdravstveno osiguranje je do 3. kolovoza ove godine bilo uređeno Zakonom o zdravstve-nom osiguranju, koji je sada zamijenjen s tri zakona: Zakonom o obveznome zdravstvenom osigura-nju, Zakonom o dobrovoljnome zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.

Sva tri nova zakona stupila su na snagu i primjenjuju se od 3. kolovoza 2006. godine. U roku šest mjeseci od dana njihova stupanja na snagu trebaju biti doneseni pravilnici i ostali provedbeni propisi. Dok se ne donesu novi provedbeni propisi, primjenjuju se provedbeni propisi starog zakona, osim ako nisu u suprotnosti s novim zakonskim odredbama.

Najveća novost još nepoznata

Najveću novinu u načinu ostvarivanja novog modela zdravstvene zaštite osiguranici će saznati nakon što se donese osnovna i dopunska lista lijekova. Do donošenja tih lista ostvaruju se prava prema sada važećoj listi lijekova. Osnovna lista lijekova sadržavat će popis najsvrsishodnijih lijekova za pojedine bolesti, određenih ne samo prema medicinskim već i prema ekonomskim kriterijima.

Cijena tih lijeko-va utvrđivat će se u postupku javnog nadmetanja, pri čemu će se Zavod rukovoditi najnižom cijenom koja osigurava opskrbu osiguranih osoba. Na dopunskoj će listi biti lijekovi s višom cijenom u odnosu na cijenu iz osnovne liste, a razliku između te cijene i cijene s osnovne liste snosi osiguranik.

Ako osiguranik ima policu dobrovoljnoga dopunskog osiguranja, sklopljenu s komercijalnim osigurava-teljem, prava iz police osiguravaju pokrit će razlike u cijeni lijekova. Ako nema takvu policu, sam plaća povećanu cijenu lijekova s dopunske liste. Zaoštreni su i uvjeti za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala te na stomatološko-protetsku pomoć i nadomjestke. Ta će prava osiguranici obveznog osiguranja moći ostvariti tek nakon proteka 12 mjeseci obveznog osiguranja neprekidno ili 18 mjesecu s prekidima u posljednje dvije go-dine. Od tog su ograničenja izuzeta djeca do 18 godina starosti i osobe sa smetnjama u tjelesnome i duševnom razvoju.

Zaoštreni uvjeti za naknadu bolovanja

I nadalje će naknada plaće za prva 42 dana bolovanja teretiti poslodavca, a za bolovanje od 43-ćeg dana spriječenosti za rad naknadu će isplaćivati poslodavac, a zatim od Zavoda tražiti povrat isplaće-nog iznosa. Naknada plaće za bolovanje na teret zavoda i nadalje se određuje u visini 70 posto od prosječne plaće isplaćene osiguraniku u šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojemu je započeto bo-lovanje. U tom dijelu nema promjena u načinu ostvarivanja prava osiguranika.

Zaoštreni su uvjeti pod kojima osiguranik ostvaruje pravo na naknadu za bolovanje u visini određenoj od prosječne plaće isplaćene u prethodnih šest mjeseci. Prema dosadašnjim propisima uvjet je bio šest mjeseci prethodnog osiguranja, a prema novom zakonu taj je uvjet udvostručen i povećan na 12 mjeseci prethodnog osiguranja ili 18 mjeseci s prekidima unatrag dvije godine. Ako osiguranik ne is-punjava taj uvjet, za bolovanje na teret HZZO-a ima pravo samo na najnižu svotu naknade.

Donekle su korigirane svote najniže i najviše naknade za bolovanje na teret HZZO-a. Najniži iznos na-knade iznosio je 850,00 kn, a od 3. kolovoza ove godine iznosi 831,50 kn na mjesec. Najviši iznos na-kade je s 4.250 kn povećan na 4.257,28 kn na mjesec.
Najvažnije novosti u vezi s naknadama odnose se na način isplate zbog komplikacija u trudnoći. Pre-ma dosadašnjim propisima, isplaćivao ih je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bez posredova-nja poslodavca.

Od 3. kolovoza naknadu treba isplatiti poslodavac, pa nakon isplate od HZZO-a tražiti povrat isplaćenog iznosa. HZZO je dužan isplaćenu naknadu vratiti poslodavcu u roku 45 dana od primitka zahtjeva. Visina naknade i dalje se određuje u iznosu 100 posto od prosječne plaće isplaćene u posljednjih šest mjeseci. Novi način isplate naknade za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći od-nosi se i na trudnice koje su započele koristiti pravo na bolovanje prije stupanja na snagu novih propisa i na trudnice koje tek sada počinju koristi to pravo.

Zbog trudnica mijenja se tek doneseni zakon

No, kako su novi zakoni zatekli poslodavace na godišnjim odmorima, a opravdana je bojazan da će zbog financijskog teškoća poslodavaca dio trudnica ostati bez pravodobno isplaćene naknade, udruge koje štite i promiču interese rodilja, zahtijevaju hitnu izmjenu propisa. Zahtjevi za izmjenu tek donese-nog zakona dodatno su potkrijepljeni i novim zakonskim određenjem prema kojemu je ukinuta mo-gućnost da HZZO isplati naknadu plaće osiguraniku kojemu je naknadu trebao isplatiti njegov poslo-davac, a nije je isplatio zbog nelikvidnosti koja traje dulje od tri mjeseca.

Kao što je najavljeno, izmjena tek donesenog zakona predložit će se Saboru već na prvom zasjeda-nju. Do tada će, prema raspoloživim saznanjima, funkcionirati dvojni sustav isplate naknada za bolo-vanje zbog komplikacija u trudnoći. Ako poslodavac postupi prema važećem zakonu i trudnici isplati naknadu, HZZO će na zahtjev i uz priloženu obveznu dokumentaciju vratiti novac poslodavcu. No, HZZO će, unatoč izmjeni propisa, prihvaćati doznake za bolovanje trudnica koje zatraže isplatu od HZZO-a i isplatiti im naknadu, prema pravilima koja su bila na snazi do 2. kolovoza 2006. godine.

Naknade za rodiljni dopust, i obvezni i dodatni, isplaćivat će se na dosadašnji način. Naknadu plaće za rodiljni dopust korisnicima izravno isplaćuje HZZO, bez posredovanja poslodavca

 Nova institucija: Zavod za osiguranje zaštite zdravlja

U vezi s naknadom plaće za bolovanje zbog ozljede na radu i profesionalnog oboljenja, novi Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu određuje da naknada plaće u tim slučajevima od prvoga dana tereti Zavod za osiguranje zaštite zdravlja. No, prema prijelaznim odredbama zakona, sve dok se ne osnuje ta nova institucija, naknada plaće za bolovanje zbog ozljede na radu i nadalje će se isplaćivati na način da za prva 42 dana tereti poslodavca, a tek od 43-ćega dana isplaćuje se na teret HZZO-a. I kad se osnuje novi Zavod za osiguranje zaštite zdravlja, način isplate naknade plaće za bolovanje zbog ozljede na radu ostaje neizmijenjen. Poslodavac će radniku isplaćivati naknadu pla-će, a zatim od zavoda tražiti povrat isplaćenog iznosa.

 Dvoslojni sustav zdravstvenog osiguranja

Novi sustav zdravstvenog osiguranja koncipiran je kao dvoslojni sustav koji se sastoji od
obveznoga i dobrovoljnog osiguranja.
U sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu, ali uz obvezu sudjelovanja u troškovima liječenja, i pravo na novčane naknade povezane s liječenjem i zaštitom zdravlja. Osobe u radnom odnosu i osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom, ostvaru-ju prava povezana sa zaštitom zdravlja na radu, posebno prava u vezi s ozljedama na radu i profesio-nalnim oboljenjima.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može biti dopunsko, dodatno, i privatno.
– Dopunsko zdravstveno osiguranje osiguranicima daje pravo na pokriće dijela troškova do pune cije-ne zdravstvene zaštite (pokriće obvezne participacije u troškovima liječenja), a provode ga komerci-jalni osiguravatelji i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ali ako je ugovoreno preko zavoda, ko-risnicima se osigurava samo pokriće dijela troškova do pune cijene usluga liječenja, ali ne i pokriće dije-la troškova sudjelovanja u cijeni lijekova. Dopunsko osiguranje koje provode komercijalni osiguravate-lji osiguranicima daje opseg prava koji su ugovorili policom osiguranja.
– Dodatno zdravstveno osiguranje korisnicima osigurava viši zdravstveni standard i veći opseg prava u odnosu na standard i prava koja proizlaze iz obveznog osiguranja. Dodatno zdravstveno osiguranje isključivo provode komercijalni osiguravatelji.
– Privatno zdravstveno osiguranje je fakultativno, a mogu ga koristiti osobe koje borave u Hrvatskoj, a koje se nisu obvezne osigurati u sustavu obveznog osiguranja.

 Kraj

Komentari