30. prosinac 2019.

Ante Žigman: Pratit ćemo i regulirati drastične promjene koje donosi ‘fintech‘

Ante Zigman.    foto Pixsell
piše Ante Žigman
lider@lider.media
piše Ante Žigman [email protected]

Razvoj ‘fintech‘ tvrtki, tehnologije lanca blokova, inovacija u prikupljanju kapitala, strukture tržišta i pristupa korisnicima mijenja ustaljene poslovne modele

Prvu polovinu 2020. obilježit će hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, što će Hrvatsku dodatno pozicionirati u europskim okvirima. Hanfa će kao tijelo javne uprave pružati potrebnu stručnu potporu, što već čini i sada, tijekom priprema. Za hrvatskog predsjedanja očekujemo završetak pregovora u predmetima koji su dio Akcijskog plana Europske unije o izgradnji unije tržišta kapitala (Capital Markets Union – CMU) te nastavak rada prema tom cilju u sklopu novih inicijativa. Pri tome će se naglasiti održivo financiranje, poboljšanje mogućnosti financiranja na tržištu kapitala za mala i srednja poduzeća te tehnološke inovacije i njihova regulacija.

Hanfa će također aktivno sudjelovati u dijalogu na razini EU o smjeru budućega zakonodavnog okvira, i to angažmanom u Vijeću Europske unije te odborima ovlaštenih europskih tijela i internacionalnih organizacija.

Burzovni kodeks korporativnog upravljanja

Tijekom ove godine Hanfa je sa Zagrebačkom burzom donijela novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji će zaživjeti sljedeće godine. Vjerujemo da će pridonijeti kvalitetnijem upravljanju i većoj transparentnosti poslovanja kompanija čiji su vrijednosni papira uvršteni na burzu, a u skladu s tim rastu i aktivnosti na domaćem tržištu kapitala. Većoj transparentnosti tržišta kapitala izravno pridonose i veće Hanfine ovlasti nad financijskim izvješćima izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Uređeno tržište Zagrebačke burze, a koje nam je donio novi Zakon o tržištu kapitala.

Osim toga, u ovoj je godini stupila na snagu nova Uredba o prospektu koja će izmjenama Zakona o tržištu kapitala u sljedećoj godini dodatno administrativno rasteretiti izdavatelje te pojednostavniti i pojeftiniti izdavanje vrijednosnih papira. Velika je novost na tržištu kapitala 2019. i novi segment tržišta za mala i srednja poduzeća, SME Progress. Osim odobrenja registracije tog segmenta tržišta, razvoj financiranja malog i srednjeg poduzetništva, a posebno 'startupova', Hanfa podupire i nedavno donesenim smjernicama kojima su definirani uređeni sustavi za prikupljanje kapitala putem kojih će obvezni mirovinski fondovi moći ulagati u vrijednosne papire i udjele u 'startupovima' koji se financiraju s pomoću platformi za skupno financiranje (engl. crowdfunding).

Izazovno domaće i međunarodno makroekonomsko i financijsko okružje postupno mijenja poslovne modele posrednika na financijskom tržištu uz preuzimanje nekih novih ili porast izloženosti postojećim rizicima. Hanfa će stoga nastaviti provoditi prospektivan nadzor utemeljen na analizi rizika kojim su izloženi individualni subjekti, ali i financijski sustav u cjelini, unaprjeđivanjem postojećih te razvojem novih metoda i tehnika nadzora zasnovanog na rizicima.

U osiguranju će se, u skladu sa strateškim planovima europskih nadzornih tijela, u idućem razdoblju, među ostalim, naglasiti praćenje kibernetičkih rizika i rizika povezanih s klimatskim promjenama. Nastavit će se daljnja provedba Zakona o osiguranju u dijelu novih pravila o distribuciji osiguranja te se očekuje daljnje ulaganje napora u stručnu edukaciju posrednika, ali i zaposlenika društava za osiguranje uključenih u poslove distribucije osiguranja i reosiguranja. Pozornost ćemo usmjeriti i na uvođenje predloženih izmjena direktive Solvency II D u hrvatsko zakonodavstvo jer se u tom segmentu očekuju nove prilagodbe i od regulatora, Hanfe, i industrije.

Inovacijski hub

Osim kontinuiranim nadzorom Hanfa će čuvanju financijske stabilnosti nastaviti pridonositi i aktivnostima usmjerenima na podizanje razine financijske pismenosti korisnika financijskih usluga i njihovo informiranje o potencijalnim koristima, ali i rizicima koji proizlaze iz ulaganja na financijskom tržištu. Stoga će se i u sljedećoj godini naglasiti pravodobna i aktivna komunikacija te educiranje korisnika financijskih usluga u sklopu različitih programa koje Hanfa provodi samostalno ili u suradnji s drugim tijelima i organizacijama. Podizanje svijesti o važnosti tržišta financijskih usluga i znanja o koristima i rizicima iznimno je važno s obzirom na očekivani nastavak rasta važnosti tog tržišta globalno, ali i u Hrvatskoj.

Brze i rastuće tehnološke inovacije na području financija (engl. fintech) znatno pridonose odmaku od tradicionalnih financijskih proizvoda. Napredak tehnologije i razvoj financijskotehnoloških kompanija, tehnologije lanca blokova (engl. blokchain), inovacija u načinu prikupljanja kapitala, strukture tržišta i pristupa korisnicima mijenjaju ustaljene poslovne modele i korisničke preferencije te uzorke na financijskom tržištu. Istodobno su financijske inovacije sve veći izazov u radu regulatora, koji moraju biti jednako brzi, fleksibilni i pratiti tržišne inovacije. Stoga smo početkom 2019. osnovali Hanfin Inovacijski hub u kojem je specijalizirani tim posvećen pitanjima financijskih inovacija. Njegove su glavne funkcije pružanje potpore razvoju inovativnih projekata, skraćenje vremena potrebnoga da oni uđu na tržište, smanjenje regulatorne neizvjesnosti te brži, jednostavniji i individualan pristup subjektima čiji projekti ispunjavaju propisane uvjete.

Regulacija financijskog tržišta

Osim tehnoloških inovacija koje iz temelja i brzo mijenjaju financijski sektor, velik je izazov u aktivnoj regulaciji financijskog tržišta i sve jači međunarodni karakter poslovanja subjekata nadzora koji prati i intenzivna međunarodna suradnja regulatora u sklopu koordinacije i harmonizacije regulative u tom segmentu. Zato je iznimno važno sudjelovati u radu međunarodnih tijela, ponajprije nadzornih tijela unutar Europske unije. Hanfa je, među ostalim, članica Europskoga nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskoga nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), a aktivno sudjeluje i u radu Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB). Osim na europskoj razini intenzivno smo angažirani i na međunarodnoj radeći u internacionalnim organizacijama kao što je Izvršni odbor Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS), u čijem radu aktivno sudjelujem kao predstavnik regije CEET ​(Srednje i Istočne Europe te Zakavkazja). 

Izazovi 2020.

1. predsjedanje RH Vijećem Europske unije
2. prva izvješća kompanija prema Kodeksu korporativnog upravljanja
3. regulacija tehnoloških inovacija