30. lipanj 2020.

Sve što morate znati o dobivanju potpore za skraćeni radni tjedan (vrijedi i za mikropoduzetnike)

Skraćeni radni tjedan   

Kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla HZZ je omogućio potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena.

Potpora je namijenjena poslodavcima koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika koji su zaposleni na puno radno vrijeme (određeno ili neodređeno). Treba napomenuti da potporu poslodavci mogu tražiti za svoje radnike ali ne mogu tražiti za sebe. To znači da  potporu za sebe NE MOGU zatražiti vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi i sl. 

Potpora se dodjeljuje za puno radno vrijeme radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2000 kuna mjesečno neto po radniku. Poslodavac je obvezan obračunati i isplatiti doprinose iz i na svotu potpore koju isplaćuje radniku, piše RRIF.

Prema odobrenoj potpori Zavod će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD. Obračun plaće će se iskazivati prema novim šiframa u JOPPD obrascu.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10 posto.

Osim osnovnog kriterija poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
  • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20 posto, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.  

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20 posto, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga, navodi se na stranicama HZZ-a.

Pad prometa dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koje će poslodavac dostaviti Zavodu na propisani način.

Potpora se može dodijeliti poslodavcima koji zapošljavaju:

  • od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20 posto radnika
  • od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10 posto radnika.

Predaja zahtjeva bit će omogućena od 1. srpnja 2020.

Predaja zahtjeva i prateće dokumentacije vrši se isključivo putem online aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Zavod zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Ova predložena mjera ne bi trebala imati elemente/obilježja državne potpore, niti potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima.

Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je trošak plaće opravdani trošak, NE MOGU istovremeno koristiti obje mjere.

Prilikom podnošenja zahtjeva poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine. Poslodavac ne može podnijeti zahtjev za korištenje potpore za radnike kojima teče otkazni rok. Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru. Poslodavac je dužan plaću ili dio plaće za koju traži potporu iskazati u Obrascu JOPPD pod posebnom oznakom sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ako su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru. Potpora se ne može ostvariti za radnike koji rade na daljinu.

Sve detalje možete pronaći na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.