30. prosinac 2019.

Pogledajte što sve stupa na snagu 1.1.2020. iz resora zaštite okoliša i energetike, ukidaju se neke obveze

 foto Ratko Mavar
piše Tin Bašić
tin.basic@lider.media
piše Tin Bašić [email protected]

Iz područja vodnoga gospodarstva i zaštite mora u prvom kvartalu 2020. godine planirano je donošenje šest pravilnika i to: Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata, Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.

Navedeni Pravilnici su dio Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva iz upravnog područja vodnoga gospodarstva te obuhvaćaju 14 mjera administrativnog rasterećenja gospodarstva, čime je planirano administrativno rasterećenje u ukupnom iznosu od 8,3 milijuna kuna . Navedeno predstavlja rasterećenje od 31,81 posto u odnosu na postojeće stanje. Mjere se odnose na ukidanje obveze dostavljanja izvadaka iz sudskog registra, izvadaka iz katastarskog plana i zemljišne knjige, potvrda o akreditaciji, javnobilježnički ovjerenih preslika pojedinih dokumenata te omogućavanje podnošenja izvještaja u elektronskom obliku.

S obzirom da je 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19) predmetnim Pravilnicima provodi se i usklađenje s istim. Na aplikaciji e-Savjetovanja objavljeno je pet Nacrta prijedloga pravilnika od čega su četiri savjetovanja otvorena do 17. prosinca, a jedno do 27. prosinca 2019. godine. Tijekom prosinca, na navedenoj aplikaciji, planirana je i objava Nacrta prijedloga pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Iz područja zaštite prirode, Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode je u saborskoj proceduri te se očekuje da bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine. Donosi se u svrhu ukidanja administrativnih obveza poduzetnika radi rasterećenja njihovog poslovanja. Mjera rasterećenja ima podlogu u Nacionalnom planu reformi Vlade RH, a izmjene Zakona o zaštiti prirode dio su Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. Izmjene zakona sastoje se u tome da se pri ishođenju akata za građenje zahvata izvan zaštićenih područja ukida obveza utvrđivanja uvjeta zaštite prirode, dok obveza izdavanja potvrde ostaje samo za manji broj zahvata za koje se provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš. Prema SCM (standard cost model) izračunatom sredinom 2018. godine na temelju anketiranja gospodarstvenika iznos rasterećenja za gospodarske subjekte je oko 647.000 kuna godišnje, što je predstavljalo oko 30 posto smanjenja troškova gospodarskih subjekata u svezi ispunjavanja svih administrativnih obveza iz zakonodavstva u području zaštite prirode.

Iz područja gospodarenja otpadom, 1 siječnja 2020. godine stupit će na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom kojim se Republika Hrvatska usklađuje s EU legislativom i donosi promjene u registraciji i izvješćivanju za proizvođače električne i elektroničke opreme. Konkretno, Europska komisija je 19. veljače 2019. godine donijela PROVEDBENU UREDBU KOMISIJE (EU) 2019/290 o utvrđivanju formata za registraciju i izvješćivanje u registar za proizvođače električne i elektroničke opreme, kojom se državama članicama propisuje obveza da do 1. siječnja 2020. godine osiguraju da se u svojim nacionalnim registrima proizvođača upotrebljavaju formati (obrasci) za prijavu (registraciju) i izvješćivanje kao u ovoj Uredbi. Usklađenom strukturom podataka i formatom za registraciju i izvješćivanje za proizvođače električne i elektroničke opreme u svim državama članicama smanjit će se administrativno opterećenje proizvođačima. Slijedom navedenog Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom kojim će se prenijeti u nacionalno zakonodavstvo Uredba (EU) 2019/290, koji je na e-savjetovanju do 14. prosinca 2019., a stupiti će na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Iz područja Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, 1. siječnja 2020. godine na snagu bi trebao stupiti Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja te prestaje važiti Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18) i Zakon o provedbi Uredbe 517/2014.

Sukladno novom Zakonu o klimi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara vrijedit će neograničeno (do sada je vrijedilo 5 godina). Osoba kojoj je izdano uvjerenje dužna je pohađati program usavršavanja jedanput u pet godina.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša rješenjem izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline i nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadržavaju kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise i dozvole centrima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Dozvole se izdaju na rok od 10 godina (do sada su vrijedile 5 godina). Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdaje se na rok od deset godina i može se produžiti na isti rok (do sada je bilo 5 godina).

Novi Zakon o zaštiti zraka trebao bi stupiti na snagu 01. siječnja 2020. godine, a istim prestaje važiti sadašnji Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18). Temeljem važećeg Zakona o zaštiti zraka izdaju se dozvole pravnim osobama za djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, djelatnost provjere ispravnosti mjernih uređaja za kontinuirano mjerenje emisija te djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka. Uvjeti za izdavanje dozvola kao i rokovi njihova važenja će novim Zakonom o zaštiti zraka ostati nepromijenjeni u odnosu na važeći Zakon (u roku važenja akreditacije HAA odnosno najduže na 5 godina).

Iz područja Uprave za energetiku, 1. siječnja 2020. godine na snagu stupa Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije (Narodne novine, broj 119/19). Predmetnom Uredbom se određuje udio izražen u postotku u neto isporučenoj električnoj energiji, povlaštenih proizvođača električne energije, kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije, po reguliranoj otkupnoj cijeni, a u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Uredba je po prvi put donesena za 2019. godinu kada se preko burze uspješno trgovalo s 30 posto električne energije proizvedene u sustavu poticaja.

Obzirom da je plan otvaranja tržišta projiciran na trogodišnje razdoblje odnosno do 2021. te se  tržište otvara postupno kako bi se osigurala provedivost, u sljedećoj godini su predviđanja da će HROTE d.o.o., preko burze trgovati sa 60 posto ukupne planirane proizvodnje postrojenja obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije koji su u sustavu poticaja.