05. svibanj 2020.

Mijenjaju se i dopunjuju uvjeti HZZ-a za dobivanje potpore za zaposlene

Iznajmljivači privatnog smještaja i OPG-i koji nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti potporu, ali se zato neke djelanosti dopisuju jer su omaškom ispuštene u prethodnim odlukama HZZ-a

Na sutrašnjoj sjednici (6. svibnja) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje trebalo bi donijeti Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja 'Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom'. Lider je došao u posjed tih izmjena u kojima stoji da iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti ovu mjeru. U obrazloženju ove odluke stoji da je HZZ imao 'učestale upite privatnih iznajmljivača vezane za korištenje potpore', no razlog zašto ne mogu aplicirati za novčanu potporu je taj što 'iznajmljivači privatnog smještaja djelatnost mogu obavljati bez registracije poslovnog subjekta te bez prijave na HZMO, a na temelju Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu'.

Ni obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru, što nisu mogli zapravo ni ranije, samo je ovdje riječ o pojašnjenju prethodnih odluka HZZ-a. To znači da će među one koji nemaju pravo na potporu biti uvršteni i ti OPG-i koji će se samo formalno dopisati u tu grupu 'radi jasnijih kriterija'.

Zato će poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, moći koristiti potporu za mjesec travanj i svibanj, uz uvjet da su registrirali djelatnost odnosno izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do dana 29. veljače 2020. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. U obrazloženju stoji da je to prijedlog Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca te poslodavaca koji djelatnost obavljaju putem sezonskih obrta, odnosno cjelogodišnjih obrta s privremenom obustavom u jesenskim i zimskim mjesecima, najčešće vezanih uz turističku sezonu, a kako ne bi došlo do zatvaranja radnih mjesta u turizmu, ugostiteljstvu, suvenirnicama i sl.

Također će potpore moći koristiti osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine. Jasniji je kriterij i što se tiče novinara i drugih slobodnih zanimanja, na što smo ukazivali u Lideru. Naime, potporu HZZ-a mogli su i do sada dobiti i osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava  (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda. Sada će samo i formalno biti uvršteni u grupu onih koji mogu koristiti (ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture), što do sada nisu bili, a što je pak mnoge slobodnjake zbunilo pa nisu ni podnijeli zahtjev za potporom. Također i umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. U obrazloženju zašto će svi spomenuti biti navedeni da imaju pravo na potporu piše da su oni 'prilikom kreiranja mjere omaškom ispušteni te su dodani radi jasnijih kriterija o mogućnostima korištenja mjere'.

Osim ovoga, važno je reći da će se za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja 2020. odobravati isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. Iznimka su poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera za koje će se odobravati isplate za travanj i svibanj za zahtjeve zaprimljene do 15. svibnja 2020. Kao razlog za ovu promjenu navodi se to što se poslodavcima koji obavljaju sezonsku djelatnost naknadno omogućuje korištenje potpore, pa u HZZ-u smatraju da im se treba produžiti rok za dostavu zahtjeva.

Poslodavcima koji obavljaju sezonsku djelatnost zahtjev će predavati isključivo e-mailom (na pisarnicu područne službe/ureda prema sjedištu poslodavca), a ne putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr, kao ostali poslodavci. Naime, s obzirom da je zadnji dan za predaju zahtjeva za travanj i svibanj putem on line aplikacije 7. svibnja, sezonski poslodavci neće imati vremena to uraditi, pa u HZZ-u predlažu slanje zahtjeva e-mailom.

Kao dokaz o isplaćenoj plaći do sad se smatrao financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), a novost je da će kao dokaz moći poslužiti i oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće. Kao razlog ove dopune ističe se efikasnije prikupljanje podataka o isplatama plaće radnicima.

Briše se stavak u dijelu prethodnih odluka koja kaže da 'ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu'. Razlog zašto se ovaj stavak briše je 'radi fleksibilnosti u provođenju mjere te s obzirom na činjenicu da poslodavci Zavodu pravdaju isplate plaće za pojedinog radnika, obveze poslodavca su revidirane'.

Ove bi izmjene i dopune trebalo sutra donijeti Upravno vijeće HZZ-a, no ipak treba sačekati takvu odluku, a moguće su još uvijek i neke novine kao prijedlozi gospodarskih asocijacija.