26. lipanj 2020.

Restart koalicija predstavila svoj ‘Novi početak‘: Ovo je 64 gospodarskih mjera

Davor Bernardić    foto Ratko Mavar

Koalicija SDP-a, HSS-a, HSU, GLAS-a, IDS-a i SNAGE poznatija pod zajedničkim nazivom Restart pripremila je izborni program 'Novi početak' s više od 150 provedbenih mjera. Izdvajamo gospodarske mjere.

KRATKOROČNE MJERE za prevladavanje negativnih posljedica krize uzrokovanje pandemijom Covida-19 na hrvatsko gospodarstvo

1. Obnova potražnje (domaće i inozemne), zbog čega predlažemo nastavak politike fiskalnih i drugih stimulansa i olakšica kako bi se povećao potencijal potrošnje.

 • Ukupni fiskalni stimulans mora biti približno jednak projiciranim ekonomskim troškovima krize – agilniji pristup korištenju domaćih (mirovinski fondovi) i inozemnih (EU fondovi) izvora financiranja
 • Prolongiranje (moratorij) obveza otplate kredita i kamata za građane na 12 mjeseci
 • Smanjenje kamatnih stopa i naknada u bankarskom sektoru
 • Produljenje rokova za obustavu ovrha nad blokiranim građanima, smanjenje zateznih kamata te produljenje mjere povećanja iznosa plaće slobodne od ovrhe
 • Potpore najugroženijim skupinama građana – nezaposlenima, umirovljenicima s najnižim mirovinama te socijalno potrebitima
 • Donijeti Zakon o obnovi potresom oštećenih zgrada u Gradu Zagrebu i okolici po kojem će Vlada RH u potpunosti preuzeti odgovornost za projekt obnove po modelu kojim bi se vlasnicima sufinanciralo 80% troškova obnove
 • Pripremiti novi rebalans državnoga proračuna koji će pokazati realnu sliku stanja i očekivanja do kraja 2020. godine

2. Zaštita radnih mjesta, radnika i primanja – bazirat će se na produljenom trajanju i/ili povećanju potpora za zaposlene i nezaposlene. Radi jednostavnosti primjene i smanjenja troškova administriranja predlažemo korištenje, uz nužne korekcije, postojećeg sustava naknada za nezaposlene.

 • Po isteku kratkoročnih mjera za očuvanje radnih mjesta aktivirati model potpora za skraćeno radno vrijeme uz potporu iz EU programa
 • Povećati naknade za nove nezaposlene i primijeniti privremenu naknadu za sve nezaposlene koji ne primaju nikakvu naknadu i čija je egzistencija ugrožena zbog krize, te za stalne sezonce
 • Uvesti zaštitni dodatak za korisnike socijalne pomoći, umirovljenike s malim mirovinama i sve osobe s primanjima ispod određenog prihodovnoga cenzusa
 • Uvesti mjesečnu subvenciju za troškove najma stana za sve skupine ljudi čija je egzistencija ugrožena zbog krize
 • Uvesti obvezu poslodavaca koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta da ne smiju isplaćivati dobit, dividende, nagrade ili bonuse te otkupljivati vlastite dionice

3. Obnova likvidnosti trgovačkih društava – osigurati da poduzeća i obrti imaju dovoljno novčanih tokova za podmirenje plaća radnika i plaćanje obveza prema dobavljačima.

 • Prolongirati (moratorij) obveze otplate kredita i kamata za poduzeća na 12 mjeseci što uključuje i sve kredite HBOR-a
 • Ojačati i proširiti garancijske sheme države kako bi se smanjio i podijelio rizik s bankarskim sustavom u emisiji novih kredita za likvidnost
 • Povećati direktnu, interventnu kratkoročnu kreditnu aktivnost HBOR-a i HAMAGA-a, s nultom kamatnom stopom (subvencija države), prvenstveno prema mikro i malim poduzećima, obrtima i OPG-ovima te prema svim poduzećima koja imaju značajan udjel izvoza
 • S poslovnim bankama i HNB-om osigurati veću kvotu za financiranje likvidnosti poslovnog sektora
 • Smanjiti porezne obveze, parafiskalne namete, te odgoditi plaćanja poreznog duga (obustava plaćanja akontacija poreza na dobit, poreza i prireza na dohodak za paušaliste, te plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji)
 • Skratiti rokove plaćanja države i javnih poduzeća prema poduzetničkom sektoru

4. Obnova dobavnih lanaca (domaćih i inozemnih) – u velikoj mjeri određeno onime što će se događati u ostalim zemljama, posebno našim vanjskotrgovinskim partnerima. To se prvenstveno odnosi na sektor turizma i druge izvozno usmjerene djelatnosti.

5. Poticaji sektorima koji osiguravaju višu razinu samodostatnosti strateških proizvoda, kontinuiranu obnovu strateških robnih zaliha i supstituciju uvoza.

SREDNJOROČNE MJERE ekonomske politike

 • smanjenje poreznog tereta na plaće, odnosno povećanje neoporezivoga dijela osobnoga odbitka na 5000 kuna, što će omogućiti povećanje plaća za više od 700.000 radnika u privatnom i javnom sektoru
 • kompenzacija manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave na način da im se u cijelosti prepuste prihodi Fonda za fiskalno izravnanje
 • Fond za fiskalno izravnanje punit će se iz prihoda Državnoga proračuna od PDV-a
 • povećanje iznosa minimalne plaće na 4000 kuna neto, uz redovito usklađivanje kako iznos minimalne plaće ne bi pao ispod 60% medijalne plaće
 • smanjivanje doprinosa na plaće za 50% za sve radnike koji primaju minimalnu plaću
 • uvođenje olakšice od 50% kod plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslodavce u radno intenzivnim sektorima koji isplaćuju minimalne plaće
 • smanjenje međustope poreza na dodanu vrijednost na 10% umjesto sadašnjih 13%, te njezina primjena na usluge smještaja i ugostiteljstva u turizmu, te na sve proizvode i usluge na koje se danas primjenjuje stopa od 13%
 • snižavanje stope PDV-a na 5% za određene higijenske potrepštine za žene
 • povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a
 • uvođenje obveze plaćanja PDV-a po naplati, a ne fakturiranju potraživanja
 • smanjenje i ukidanje plaćanja određenih parafiskalnih nameta za barem 0,2% BDP-a godišnje
 • regulatorno rasterećenje mikro i malih poduzeća vezano na njihov objektivno nizak administrativni kapacitet i višestruko veći regulatorni trošak po zaposlenom
 • podizanje digitalnih vještina i svijesti o digitalizaciji službenika državne i javne uprave te automatizacija uredskog poslovanja državne i javne uprave
 • povezivanje razjedinjenih i nepovezanih setova podataka te automatska razmjena podataka kako bi se umanjilo „ručno i papirnato“ prenošenje informacija
 • analiza i odbacivanje svih onih procedura i procesa koji su neučinkoviti ili čiji je trošak provođenja veći od vrijednosti koja se stvara prikupljanjem, obradom ili korištenjem tih podataka i informacija
 • modifikacija postojećih procesa i procedura kako bi se uvažili zahtjevi i zakonitosti automatske digitalne obrade podataka (što uključuje reinženjering procesa) uvažavajući sve aspekte zaštite osobnih podataka te uključujući korištenje umjetne inteligencije i strojnog učenja
 • povećanje dostupnosti i kvalitete infrastrukture za brzi internet (iznad 100 Mbps) u svim hrvatskih krajevima
 • udvostručavanje poljoprivredne proizvodnje u deset godina, kao uvjet za postizanje samodostatnosti u proizvodnji hrane i povećanju izvoza poljoprivrednih proizvoda
 • hitno rješavanje problema sada potpuno blokiranoga procesa dodjele poljoprivrednoga zemljišta s tendencijom povećanja ukupno raspoloživoga zemljišnoga fonda te dodjele po transparentnim i objektivnim kriterijima
 • isplata 100% izravnih potpora poljoprivrednicima u najkraćem roku i povlačenje svih raspoloživih sredstava iz EU fondova namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu
 • snižavanje stope PDV-a na 5% za repromaterijal za poljoprivredu na koji se sada primjenjuje stopa od 13%
 • uvođenje novoga modela sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s naglaskom na male i srednje poljoprivrednike
 • poticaj uzgoja novih poljoprivrednih kultura, posebno ekološke proizvodnje, radi poticanja poljoprivredne proizvodnje i ukupnoga gospodarskoga rasta
 • donošenje posebnih mjera i poticaja za brži razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • uspostava sustava veletržnica i burze poljoprivrednih proizvoda
 • poticanje osnivanja zadruga u poljoprivrednoj proizvodnji s osnovnim funkcijama zajedničke nabave repromaterijala i zajednički nastup na tržištu
 • donošenje akcijskoga plana poticanja razvoja ribarstva radi boljeg sudjelovanja i korištenja zajedničke ribarstvene politike EU-a
 • zakonom regulirati slobodnu proizvodnju i korištenje konoplje za medicinske, rekreativne i osobne potrebe
 • ubrzavanje izgradnje željezničke infrastrukture, posebno na europskim koridorima te uspostava brzih gradskih i prigradskih pruga za povezivanje gradskih središta
 • usklađivanje razvoja željeznice s razvojem pomorskih i riječnih luka, te kombiniranoga prijevoza
 • provedba projekta izgradnje agregacijske i pristupne nacionalne širokopojasne infrastrukture
 • osnivanje Fonda za istraživanje, razvoj i inovacije koji će doprinijeti znatnom povećanju izdvajanja za istraživanje i koji će se puniti prihodima od prodaje državne imovine
 • oslobađanje od plaćanju poreza na dobit za reinvestiranu dobit u svrhu poticanja privatnih investicija
 • odrediti porez na isplaćenu dividendu od 10%
 • oslobađanje od plaćanja poreza na kupnju prve nekretnine
 • ojačati sustav državnih jamstava za kredite za financiranje strateških ulaganja u promjenu proizvodne strukture gospodarstva prema proizvodnim industrijama posebice u digitalne tehnologije, ITC sektor, farmaceutsku i imunološku proizvodnju, poljoprivredni i prehrambeni sektor, opremu za obnovljive izvore energije i kružno gospodarstvo
 • jačanje i financijsko osnaživanje kapaciteta za ubrzanu apsorpciju EU fondova na svim razinama
 • ponovno osnivanje Fonda za sufinanciranje EU projekata za potrebe lokalne i regionalne samouprave
 • uređivanje sustava i utvrđivanje jasnih kriterija upravljanja i korištenja državne imovine te upravljanja i poslovanja javnih poduzeća
 • donošenje Nacionalne strategije održivoga razvoja i borbe protiv klimatskih promjena i akcijskih planova za razdoblje 2021. – 2031.
 • donošenje i provedba Strategije kružne ekonomije za razdoblje 2021. – 2031.
 • utvrđivanje plana smanjenja emisija stakleničkih plinova i dostizanja ugljične neutralnosti
 • na razini Vlade RH uspostaviti koordinaciju procesa energetske tranzicije Hrvatske prema niskougljičnoj energiji
 • poticanje energetske tranzicije Hrvatske prema čistoj energiji, od zemlje koja je ovisna o uvozu energije u zemlju koja je energetski neovisna
 • pokretanje prioritetnih mjera energetske obnove i poboljšanja energetske učinkovitosti u javnim objektima i energetski siromašnim kućanstvima

Cijeli program Restart koalicije možete pročitati ovdjeSutra pročitajte gospodarski program Domovinskog pokreta.