28. studeni 2020.

Predložena Strategija za energiju iz obnovljivih izvora na moru

OIE more   

Dokument predlaže povećanje kapaciteta odobalnih vjetroelektrana s trenutačnih 12 gigavata na najmanje 60 do 2030. i zatim na 300 do 2050. godine. Za cijeli projekt bit će potrebno oko 800 milijardi eura

Komisija je prošli tjedan predstavila Strategiju za energiju iz obnovljivih izvora na moru u sklopu ambicioznih europskih planova za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Dokument predlaže povećanje kapaciteta odobalnih vjetroelektrana s trenutačnih 12 gigavata na najmanje 60 do 2030. i potom na 300 do 2050. Osim toga, predlaže se da do navedene godine kapacitet pogona za iskorištavanje energije oceana te drugih novih tehnologija, poput plutajućih vjetroelektrana i solarnih elektrana iznosi 40 gigavata.

Prekogranična suradnja

Kapaciteti proizvodnje tog oblika obnovljive energije povećat će se jačanjem prekogranične suradnje članica u dugoročnom planiranju i zato je ciljeve razvoja energije iz obnovljivih izvora na moru potrebno integrirati u nacionalne planove za prostorno planiranje morskog područja, koji se Komisiji moraju dostaviti do ožujka 2021. Komisija će usto u sklopu revidirane Uredbe o mreži TEN-E predložiti okvir za dugoročno planiranje pučinske mreže, u kojem će sudjelovati regulatori i države članice iz svakoga morskog bazena. Za ispunjenje predloženih ciljeva do 2050. bit će potrebno oko 800 milijardi eura, stoga je Komisija osmislila mjere za njihovo poticanje.

Detaljni plan

Prvo, uspostavit će se pravni okvir za potporu s jasnijim pravilima za tržište električne energije i procijeniti potreba za konkretnijim pravilima. Revidirat će se i smjernice o državnim potporama u području energije i zaštite okoliša i Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora. Drugo, Komisija će pomoći u mobilizaciji relevantnih fondova za potporu razvoju sektora. Komisija potiče države članice da iskoriste Mehanizam za oporavak i otpornost te surađuju s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama radi dobivanja potpore za ulaganja u energiju iz izvora na moru putem fonda InvestEU.

U okviru programa Obzor Europa mobilizirat će se sredstva za potporu istraživanju i razvoju, osobito manje razvijenih tehnologija. Posljednje, u Strategiji se naglašava da je potrebno povećati proizvodne kapacitete, poboljšati lučku infrastrukturu i povećati radnu snagu s odgovarajućim vještinama u skladu s predviđenom pojačanom instalacijom kapaciteta. Kako bi okupila sve aktere u sektoru, Komisija planira uspostaviti posebnu platformu za obnovljive izvore energije na moru u okviru Industrijskog foruma za čistu energiju. Osim toga, planira raditi na razvoju lanca opskrbe. 

Strategija
Pitanja i odgovori
Radni dokument