09. ožujak 2021.

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA - Mladi radnici nisu trebali tražiti povrat, za njih će to napraviti Porezna

Porezna uprava raspolaže podatkom o datumu i godini rođenja svakoga građanina pa će u godišnjem obračunu radnicima mlađima od trideset godina obračunati povrat poreza i prireza u visini pedeset posto plaćenoga, a radnicima mlađima od dvadeset pet godina u visini sto posto plaćenog poreza i prireza. Dakle, ništa neće izgubiti oni koji nisu stigli podnijeti prijavu

Radnici mlađi do 30 godina nisu trebali prema toj osnovi od Porezne uprave tražiti povrat poreza na dohodak za 2020. godinu. To će pravo ostvariti na temelju podataka kojima raspolaže Porezna uprava. Građani koji su imali interes prema godišnjem obračunu poreza na dohodak ostvariti neko drugo porezno pravo kojim se iz bilo kojeg razloga nisu koris

tili tijekom 2020. godine, trebali su od Porezne uprave zatražiti ostvarivanje toga prava podnošenjem obrasca ZPP-DOH. Na obrascu ZPP-DOH traži se ostvarivanje prava na povećanje osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji, povećanje prema osnovi invalidnosti poreznog obveznika i njegovih uzdržavanih članova, za dane donacije, za plaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje ako je građanin sam snosio teret tih doprinosa a nisu mu umanjili poreznu osnovicu, za 50 posto umanjenja poreza prema osnovi prebivališta na prvoj skupini područja razvrstanih prema karti regionalnih potpora i u gradu Vukovaru te prema osnovi uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu, osim ako je uračunavanje inozemnog poreza zatraženo podnošenjem obrasca INO-DOH.

Obrazac ZPP-DOH mogli su podnijeti i porezni obveznici koji su tijekom godine ostvarivali pravo na osobni odbitak za uzdržavanu djecu i uzdržavane roditelje, ako pravo na osobni odbitak žele iskoristiti na drugačiji način ili ga podijeliti s drugim poreznim obveznikom.

Tko ima pravo na povrat

Zaposlenici mlađi od 30 godina nisu trebali od Porezne uprave tražiti korištenje prava na umanjenje poreza za 2020. godinu prema osnovi životne dobi. Oni će to pravo ostvariti automatizmom primjene Zakona o porezu na dohodak, bez podnošenja zahtjeva. Preko sustava OIB-a, Porezna uprava raspolaže podatkom o datumu i godini rođenja svakoga građanina, pa će u godišnjem obračunu radnicima mlađima od 30 godina obračunati povrat poreza i prireza u visini 50 posto plaćenoga, a radnicima mlađima od 25 godina u visini 100 posto plaćenog poreza i prireza. Pri tome neće biti od utjecaja datum, nego godina rođenja, pa će sto posto povrata poreza ostvariti radnici rođeni 1995. godine i kasnije, a 50 posto radnici rođeni od 1990. do 1994. godine. Dakako, radnici mlađi od 30 godina koji su osim povrata poreza prema osnovi životne dobi željeli ostvariti i neko drugo porezno pravo koje nisu iskoristili tijekom porezne godine, trebali su do 1. ožujka 2021. godine podnijeti obrazac ZPP-DOH.

Pravo na povrat poreza na dohodak i pripadajućeg prireza za radnike mlađe od 30 odnosno mlađe od 25 godina ostvaruje se samo prema osnovi dohotka od nesamostalnog rada i to samo 50 odnosno 100 posto poreza koji je obračunan prema stopi od 24 posto, ali ne i poreza na dohodak obračunanog prema stopi od 36 posto. Podatke o plaćenom porezu na dohodak Porezna uprava će preuzimati iz JOPPD obrazaca koje su poslodavci dostavljali tijekom 2020 godine.

Utjecaj potpora poslodavcima

Ako su se poslodavci u 2020. godini koristili mjerom potpunog ili djelomičnog oslobađanja od poreznih obveza zbog utjecaja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, što je bilo moguće za razdoblje od 1. travnja do 20. lipnja 2020. godine, porez na dohodak kojega je poslodavac bio oslobođen smatra se plaćenim i radnik će svoja porezna prava ostvariti u punom opsegu. Sredstva koja su poslodavci u 2020. godini ostvarivali od Zavoda za zapošljavanje kao potporu za očuvanje radnih mjesta nisu podlijegala oporezivanju jer su iznosila do visine mjesečnoga osnovnog osobnog odbitka, pa nemaju utjecaja na povrat poreza. Poslodavci koji su radnicima isplaćivali plaće veće od osobnog odbitka obračunali su porez na dohodak i taj će se porez, obračunan prema stopi od 24%, po godišnjem obračunu vratiti mladim radnicima u punom iznosu odnosno u visini 50%.

Lako i do računa

Kako će Porezna uprava pribaviti podatke o broju tekućeg računa na koji treba mladom radniku vratiti porez na dohodak? Podatke o broju računa i o banci kod koje se vodi račun Porezna uprava će preuzeti iz Registra transakcijskih računa koje vodi Financijska agencija. Mladim radnicima koji su osim plaće ostvarivali i primitak prema osnovi drugog dohotka i mladim radnicima koji su uz radni odnos obavljali obrtničku djelatnost i/ili djelatnost poljoprivrede za koju su poreznu obvezu utvrđivali na temelju stvarnih primitaka i izdatka, Porezna uprava će u godišnjem obračunu poreza na dohodak najprije izračunati udio dohotka od nesamostalnog rada u ukupnom godišnjem dohotku i razmjerno tomu, na odgovarajući dio godišnje porezne obveze obračunane prema stopi od 24 posto primijeniti umanjenje poreza za mlade radnike. Na primitku prema osnovi drugog dohotka i prema osnovi samostalne djelatnosti ovo se pravo ne može ostvariti ni za 2020. ni u idućim godinama.