17. studeni 2020.

Porez na dobit: Zbog lošije sezone veći porez tvrtkama koje imaju jahte, zrakoplove, vile…

Ako zbog utjecaja pandemije ove godine nisu uspjeli ostvariti propisani minimalan prihod od upotrebe te imovine, sedam posto za zrakoplove i jahte, pet posto za apartmane i vile, tvrtke koje ih vode kao svoju imovinu neće moći porezno otpisati amortizaciju i troškove za njih – moraju ih pripisati osnovici za izračun poreza na dobit. Ako su pak zaradile manje, i taj im prihod ulazi u poreznu osnovicu

Prema Zakonu o porezu na dobit, porezni obveznik koji u svojoj imovini ima plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor mora ispuniti dva uvjeta za priznavanje u porezno dopustive rashode amortizacije i drugih troškova povezanih s upotrebom te imovine. Prvi je uvjet da mora biti registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima odnosno za iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor. Taj uvjet nije teško ispuniti, treba samo registrirati djelatnost na mjerodavnome trgovačkom sudu.

Drugi je uvjet da porezni obveznik u svakoj poreznoj godini mora ostvariti minimalan prihod od obavljanja djelatnosti bilo iznajmljivanjem bilo drugim načinom korištenja te imovine. Na osnovi korištenja plovila i zrakoplova mora u poreznom razdoblju ostvariti prihod od najmanje sedam posto od nabavne vrijednosti plovila i zrakoplova, a na osnovi korištenja apartmana i kuća za odmor prihod od najmanje pet posto od nabavne vrijednosti takve imovine. Za poreznog obveznika koji djelatnost obavlja s više predmeta tih vrsta dugotrajne imovine, npr. ima dva ili više plovila, dva ili više apartmana, pri utvrđivanju ostvarenog prihoda gleda se ukupan prihod, a ne prihod po svakoj amortizacijskoj jedinici. Nabavna vrijednost je vrijednost predmeta imovine umanjena za porez na dodanu vrijednost, i to ako je PDV u nabavi odbijen kao pretporez.

Bolje da su mirovali

Zakonodavac je definirao i što se za svrhe primjene tih poreznih pravila smatra plovilom, a što se ne smatra zrakoplovom. Plovilom se smatraju brod, brodica, jahta i čamac unutarnje plovidbe koji služe razonodi, sportu i rekreaciji ili se upotrebljavaju za iznajmljivanje. Zrakoplovom se ne smatra zrakoplov koji služi za redoviti i izvanredni zračni prijevoz putnika, pa se obveza ostvarivanja najmanje sedam posto prihoda odnosi samo na poduzetnike koji ne obavljaju djelatnost zračnog prijevoza putnika.

Ako porezni obveznik ne ispuni traženi uvjet, dužan je poreznu osnovicu uvećati za rashode amortizacije i sve druge troškove koji su povezani s korištenjem navedene imovine kao što su troškovi održavanja, goriva i maziva, pristojbe povezane s usidrenjem plovila, prizemljenjem i naletom zrakoplova, osiguranje, potrošena električna energija, izdaci za grijanje i režijske troškove, investicijsko održavanje i drugi troškovi izravno povezani s korištenjem ili nekorištenjem plovila, zrakoplova, apartmana i kuća za odmor. Pri tome se u utvrđivanju osnovice poreza na dobit prihodi koji su manji od propisanoga praga ne mogu isključiti iz porezne osnovice zato što se ne priznaju rashodi.

Ostvarivanje prihoda najmanje od sedam posto odnosno od pet posto nabavne vrijednosti navedene imovine odnosi se i na imovinu koja je u prethodnim poreznim razdobljima već amortizirana. Naime, poduzetnik je mogao iskoristiti ubrzanu amortizaciju ili je to imovina kojom se koristi u duljem razdoblju, pa je možda knjigovodstvena vrijednost imovine jednaka nuli, ali to ne utječe na obvezu ostvarivanja minimalnog prihoda kao uvjet priznavanja napravljenih rashoda.

Traži se iznimka

U sličnom je poreznom položaju poduzetnik koji je radi obavljanja registrirane djelatnosti unajmio plovilo, zrakoplov, apartman ili kuću za odmor. Da bi mu se porezno priznali troškovi najma i drugi troškovi povezani s upotrebom unajmljene imovine, uvjet je da u poreznom razdoblju na osnovi korištenja te imovine ostvari prihod najmanje u visini troškova najma. Ako ne ispuni propisani uvjet, porezna osnovica uvećava se za trošak najma i za sve pripadajuće troškove.

Krajnji je rok za utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu 30. travnja 2021. No budući da se porezna godina primiče kraju, opravdane su inicijative poduzetnika da se zbog pandemije koronavirusa koja je ugrozila poslovne rezultate 2020. pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit napravi iznimka. Odluku o tome može donijeti zakonodavac, bilo intervencijom u Zakon o porezu na dobit bilo propisivanjem iznimke pri utvrđivanju porezne obveze za 2020. u Pravilniku o provedbi Općega poreznog zakona.