04. svibanj 2021.

ZAŠTIĆENI RAČUN: Još pogodnosti onima s ovršenom plaćom

U skupinu primitaka koje poslodavac isplaćuje na zaštićeni račun odnedavno su uvrštene novčana paušalna naknada za troškove prehrane do 5000 kuna godišnje, prigodna godišnja nagrada do 3000 kuna, novčana nagrada za radne rezultate do 5000 kuna godišnje te neoporezive nagrade za navršene godine radnog staža, terenski i pomorski dodatak

Prema propisima o ovrsi, poslodavac može biti u poziciji da kao radnikov dužnik dio radnikovih novčanih primanja uplaćuje njegovim vjerovnicima. To se događa ako vjerovnik kojemu radnik duguje po bilo kojoj osnovi na temelju valjanih isprava od radnikova poslodavca kao dužnikova dužnika zatraži ovrhu na plaći, naknadi plaće i drugim stalnim novčanim primanjima. Ako vjerovnik na temelju valjane ovršne isprave zatraži ovrhu na plaći, tom se ispravom plijeni radnikova tražbina od poslodavca pa poslodavac pri ispunjenju novčanih obveza prema radniku zaplijenjeni iznos uplaćuje radnikovu vjerovniku. Pri tome Ovršni zakon ograničava iznos plaće i naknade plaće koji poslodavac smije prisilno ustegnuti i uplatiti u korist radnikova vjerovnika.

Poslodavčeve obveze

Poslodavac ima i neke obveze u zaštiti radnikovih primanja od ovrhe na novčanim sredstvima. Ovrha na novcu može se provesti na svim bankovnim računima radnika/ovršenika i provodi se s pomoću Financijske agencije. Pri tome su radi nužne zaštite fizičke osobe kao dužnika čl. 172. i čl. 173. Ovršnog zakona te nekim posebnim propisima taksativno određena primanja fizičkih osoba na kojima se ne provodi ovrha. Među njima su i mnogi primitci koje radnik/ovršenik ostvaruje na osnovi radnog odnosa.

Da bi se primanja određena čl. 172. i čl. 173. Ovršnog zakona zaštitila od prisilne pljenidbe koju provodi Fina, poslodavac ih je dužan usmjeravati na poseban račun. U praksi se za taj posebni račun uvriježio naziv 'zaštićeni račun'. Postupak otvaranja zaštićenog računa pokreće sama fizička osoba, a račun se otvara tek nakon što je neki od vjerovnika zatražio ovrhu na njegovoj novčanoj imovini. Novcem sa zaštićenog računa fizička osoba slobodno raspolaže.

Zaštićeni račun otvara se u poslovnoj banci kod koje radnik ima otvoren redoviti tekući račun, o čemu Fina na propisanom obrascu obavještava poslodavca. Nakon što poslodavac koji primi obavijest o otvorenome zaštićenom računu, dužan je novčane primitke radnika koji su zaštićeni od ovrhe uplaćivati na taj račun.

Stare i nove odredbe

Koji je dio plaće zaštićen od ovrhe, ovisi o iznosu radnikove neto plaće. Ako je neto plaća manja od prosječne plaće ostvarene u Hrvatskoj od siječnja do kolovoza prethodne godine, tj. ako je manja od 6724 kune, zaštićene su tri četvrtine radnikove plaće, ali najviše 4482,67 kuna; ako je neto plaća 6724 kune ili veća, od ovrhe je zaštićeno 4482,67 kuna. Ako se ovrha provodi radi naplate tražbine za uzdržavanje djeteta ili za zakonsko uzdržavanje, zaštićeni su manji iznosi neto plaće. Sve što je propisano u vezi sa zaštitom dijela plaće od ovrhe primjenjuje se i na naknadu plaće. Iznimka je naknada za bolovanje. Naknada za bolovanje u ukupnom je iznosu zaštićena od ovrhe, i to naknada koju poslodavac isplaćuje na svoj teret i naknada koja se isplaćuje na teret HZZO-a.

Od ovrhe su zaštićeni i mnogi neoporezivi primitci koji se isplaćuju radniku po raznim osnovama. Broj i vrsta od ovrhe zaštićenih primitaka prošireni su zadnjom novelom Ovršnog zakona, onom iz studenoga 2020. Zaštita je ostala na svim neoporezivim primitcima koji su i prije izmjene bili zaštićeni, kao što je naknada troškova za službeno putovanje (dnevnice, prijevoz, noćenje, upotreba privatnog automobila i dr.), naknada troškova prijevoza za dolazak na posao, darovi djeci radnika do petnaest godina starosti, potpore za novorođenčad, potpore koje se isplaćuju zbog invalidnosti radnika, zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od devedeset dana, u slučaju smrti člana obitelji i u slučaju radnikove smrti.

Od studenoga 2020. u skupinu primitaka koji se isplaćuju na zaštićeni račun uvrštene su novčana paušalna naknada za podmirivanje troškova prehrane do 5000 kuna godišnje, prigodna godišnja nagrada do 3000 kuna, novčana nagrada za radne rezultate do 5000 kuna godišnje, neoporezive nagrade radnicima za navršene godine radnog staža, terenski i pomorski dodatak. Te je neoporezive primitke poslodavac dužan radniku koji ima otvoren zaštićeni račun isplatom na taj račun zaštititi od ovrhe na novčanim sredstvima.

Što nije zaštićeno

Nije dopušteno na zaštićeni račun uplatiti otpremninu za mirovinu, otpremninu za poslovno ili osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe koja nije povezana s troškovima službenog putovanja, naknadu za podmirivanje troškova stanovanja i naknadu za podmirivanje troškova skrbi o djeci predškolske dobi. Ti se primitci uz propisane uvjete isplaćuju neoporezivo, ali nisu zaštićeni od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima ovršenika. Neoporeziva otpremnina i neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe prema poreznim se propisima mogu isplatiti u gotovu novcu.